Sledujte nás:

Doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre je vysokoškolským štúdiom tretieho stupňa, najvyššou formou vysokoškolského vzdelávania, ktorej cieľom je príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a vedeckopedagogickú činnosť.

Doktorandské štúdium sa uskutočňuje na základe § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme. Ďalej sa riadi Študijným poriadkom UKF v Nitre  a Zásadami doktorandského štúdia na FF UKF v Nitre.
Doktorandské štúdium v študijnom programe príslušného študijného odboru sleduje a hodnotí odborová komisia.
Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je tri roky, v externej forme štyri roky.

Prijímacie skúšky

Študijné programy Doktorandského štúdia

Prezrite si požiadavky k prijímacej skúške jednotlivých študijných programov.

Poznámky a vysvetlivky
 • Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je tri roky a v externej forme štyri roky.
 • Poplatok za externú formu štúdia je 670 € / akademický rok.
 • Absolventi získajú titul „philosophiae doctor“ („PhD.“).
 • O prijatie na doktorandské študijné programy sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia príslušného alebo príbuzného odboru. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z vypísaných tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác nájdete tu.
 • Elektronická alebo papierová prihláška doplnená prílohami sa posiela na adresu fakulty. Povinné prílohy tvoria:
  • životopis,
  • overená kópia diplomu o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (uchádzač, ktorý štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia ukončí v aktuálnom akademickom roku, predloží overenú fotokópiu diplomu dodatočne po jeho obdržaní, najneskôr však pri zápise na štúdium),
  • zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti (účasť na ŠVOUČ, odborných súťažiach, študentských a iných preukázateľných aktivitách a pod.),
  • projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán (vymedzenie predmetu a cieľa práce, teoreticko-metodologické východiská, koncepcia a metodológia výskumu, očakávaný prínos dizertačnej práce, súpis relevantnej literatúry k téme projektu a pod.),
  • doklad o prevode poplatku.
 • Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky.
 • Prijímacie konanie pozostáva:
  1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2. z ústneho pohovoru z daného odboru,
  3. z overenia znalosti svetového jazyka pri nejazykových študijných programoch – písomný test je zameraný na porozumenie obsahu odborného textu, ktorý je tematicky zameraný na konkrétny študijný program (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).
 • Počet prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia závisí od finančných možností fakulty vyplývajúcich z prideleného rozpočtu v rámci štátnej dotácie a mimorozpočtových prostriedkov.

Elektronická prihláška

Vytlačenú a podpísanú prihlášku odošlite poštou do 31. mája 2024:

Doplnkové prijímacie konanie v študijnom odbore:

na adresu:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Štefánikova 67
949 01  Nitra

Kontakt

Adresa:
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Ing. Monika Čaplová
FF UKF
Štefánikova 67
949 01 Nitra

 

Kontaktná osoba:
Ing. Monika Čaplová , e-mail: mcaplova@ukf.sk

Telefón: +421 37 6408 458, kancelária č. 217

Partneri

Spolupracujeme

img