Sledujte nás:

Ak v nasledujúcom postupe nenájdete odpovede na svoje otázky alebo máte akékoľvek iné otázky ohľadom možností štúdia či prijímacieho konania, môžete nás kontaktovať e-mailom na: prijimackyff@ukf.sk

Návod, ako sa prihlásiť na štúdium na FF UKF v Nitre

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V DENNEJ FORME

Termín na podanie prihlášky (2. kolo): do 15. augusta 2024

Dĺžka štúdia: 3 roky

Získaný titul: bakalár (Bc.)

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky (na študijný program marketingová komunikácia a reklama sa koná prijímacia skúška)


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V EXTERNEJ FORME

Termín na podanie prihlášky (2. kolo): do 15. augusta 2024

Dĺžka štúdia: 3 roky
* V externej forme je štúdium spoplatnené. Výška školného je uvedená pri jednotlivých študijných programoch.

Získaný titul: bakalár (Bc.)

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky


MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V DENNEJ A EXTERNEJ FORME

Termín na podanie prihlášky (2. kolo): do 15. augusta 2024

Dĺžka štúdia: 2 roky (v dennej aj externej forme)
* V externej forme je štúdium spoplatnené. Výška školného je uvedená pri jednotlivých študijných programoch.

Získaný titul: magister (Mgr.)

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky


DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V DENNEJ A EXTERNEJ FORME

Dĺžka štúdia: 3 roky v dennej forme, 4 roky v externej forme
* V externej forme je štúdium spoplatnené. Výška školného je uvedená pri jednotlivých študijných programoch.

Získaný titul: philosophiae doctor (PhD.)

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky

Podmienky prijatia

V prvom kroku si vyberte študijný program podľa stupňa štúdia, ktorý chcete študovať.

Bakalárske programy (Bc.)

Magisterské programy (Mgr.)

Rigorózne štúdium (PhDr.)

Doktorandské štúdium (PhD.)

Ak ste si vybrali študijný program máte dve možnosti, ako si podať prihlášku. Buď v elektronickej alebo papierovej podobe.
Elektronická prihláška na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
Papierová prihláška na bakalárske, magisterské a doktorandské
Papierová prihláška na rozširujúce štúdium

Ak sa na Vami zvolený študijný program koná prijímacia skúška (marketingová komunikácia a reklama – bakalárske štúdium v dennej forme), dostanete najneskôr 6 týždňov pred konaním vlastnej prijímacej skúšky pozvánku, v ktorej budú uvedené presné termíny.

Ak sa na Vami zvolený študijný program nekonajú prijímacie skúšky, musíte čakať už len na rozhodnutie dekana o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

Termíny prijímacích skúšok:
Bakalárske štúdium: 10. 6. – 14. 6. 2024
Magisterské štúdium: 10. 6. – 14. 6. 2024
Doktorandské štúdium: 24. 6. – 4. 7. 2024

Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium dostanete doporučenou poštou na adresu uvedenú v prihláške. Rozhodnutie bude zaslané všetkým uchádzačom po zasadnutí prijímacej komisie.

V prípade, že ste boli prijatý/prijatá na štúdium na Filozofickej fakulte musíte vyplniť elektronickú návratku, aby ste mohli nastúpiť na štúdium.

Elektronická návratka

Ak ste boli prijatý/prijatá v prijímacom konaní a bola Vám táto skutočnosť oznámená doručením písomného rozhodnutia dekana, dostanete pozvánku na zápis na štúdium s informáciou o termíne a mieste zápisu.

Partneri

Spolupracujeme

img