Sledujte nás:

Slavistika – slovanské jazyky


Študijný odbor: 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  z ústneho pohovoru z daného odboru.

Tézy na ústny pohovor:

 •  Slovenská rusistika (1945 – 2012). Osobnosti, pracoviská, periodiká, podujatia.
 •  Typologická a genealogická charakteristika ruského jazyka.
 •  Semiotika. Teórie znakovej podstaty jazyka.
 •  Metodológia systémovej lingvistiky. Jazykové jednotky, jazykové roviny, jazykový systém (v asimilačných a akomodačných procesoch).
 •  Metodológia lexikologického a lexikografického výskumu. Bratislavská lexikografická rusistika.
 •  Interdisciplinárne prístupy vo výskume jazyka – východiská psycholingvistiky, kognitívnej lingvistiky, sociolingvistiky, etnolingvistiky, korpusovej lingvistiky a pod.
 •  Aktuálne otázky textovej lingvistiky.
 •  Aktuálne otázky výskumu jazykovej komunikácie.
 •  Aktuálne otázky porovnávacej lingvistiky.
 •  Inovačné tendencie v súčasnom ruskom jazyku.

Odporúčaná literatúra:
Slovník slovenskej filologickej rusistiky (1945 – 2005). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2005. 139 s. ISBN 80-8050-756-2.
DOLNÍK, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Textová lingvistika. Bratislava: STIMUL, 1998. 134 s. ISBN 80-85697-78-5.
DOLNÍK, J.: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 2009. 375 s. ISBN 978-80-224-1078- 6.
FILKORN, V.: Povaha súčasnej vedy. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 377 s. ISBN 80-224-0564-7.
SOKOLOVÁ, J.: Základy filológie. Lingvistika. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2009. 106 s. ISBN 978-80-8094-599-2.
MISTRÍK, J.: Lingvistický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 294 s. ISBN 80-08-02704-5.
ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava: Veda, 2008. 304 s. ISBN 978-80-224-0994-0.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1.  prezentácia, kvalita a spôsob spracovania projektu, 15 bodov
 2.  vedecká spôsobilosť a úroveň znalostí uchádzača preukázaná v rámci rozpravy, 15 bodov

Spolu: 30 bodov

Poznámka: Minimálny počet bodov pre úspešné hodnotenie prijímacej skúšky je 21 bodov;
hodnotí každý člen komisie, súčet bodov sa spriemeruje počtom členov.