Sledujte nás:

Slavistika – slovanské jazyky


Študijný odbor: Filológia

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1. z prezentácie projektu dizertačnej práce
 2. z ústneho pohovoru z daného odboru

Tézy na ústny pohovor:

 • Typológia a genealógia slovanských jazykov. Typické znaky konkrétnych jazykových skupín.
 • Znaková podstata jazyka. Význam chápania jazykového znaku pre rozvoj bádania o jazyku.
 • Jazykové roviny, relevantné lingvistické disciplíny a ich základné jednotky. Najvýznamnejší predstavitelia výskumu konkrétnych jazykových subsystémov.
 • Jazykový systém (v asimilačných a akomodačných procesoch).
 • Lexikografia: metodologické východiská a prehľad najvýznamnejších lexikografických diel (s osobitným akcentom na slovanský jazyk, na ktorý sa uchádzač mieni zamerať).
 • Súčasné koncepcie a smery v lingvistickom výskume: sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika, kognitívna lingvistika, etnolingvistika, lingvokulturológia, korpusová lingvistika, mediálna lingvistika, aplikovaná lingvistika a iné. Stručná charakteristika zamerania ich bádania o jazyku.
 • Textová lingvistika: stručná história výskumu v oblasti textu a súčasné koncepcie.
 • Aktuálne otázky výskumu jazykovej komunikácie.
 • Aktuálne otázky porovnávacej lingvistiky.

 

Odporúčaná literatúra:

DOLNÍK, J. – BAJZÍKOVÁ, E.: Textová lingvistika. Bratislava: STIMUL, 1998. 134 s. ISBN 80-85697-78-5.
DOLNÍK, J.: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 2009. 375 s. ISBN 978-80-224-1078- 6.
FILKORN, V.: Povaha súčasnej vedy. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 377 s. ISBN 80-224-0564-7.
SOKOLOVÁ, J.: Základy filológie. Lingvistika. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2009. 106 s. ISBN 978-80-8094-599-2.
MISTRÍK, J.: Lingvistický slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 294 s. ISBN 80-08-02704-5.
ONDREJOVIČ, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava: Veda, 2008. 304 s. ISBN 978-80-224-0994-0.
Slovník slovenskej filologickej rusistiky (1945 – 2005). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2005. 139 s. ISBN 80-8050-756-2.
VAŇKO, Juraj: Slovenčina medzi slovanským východom a juhom. Vybrané slavistické štúdie. Nitra: FF UKF 2012. 281 s. ISN 978-80-558-0115-5.

 

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

 1. Hodnotí sa kvalita vypracovania predloženého projektu dizertačnej práce, úroveň jeho prezentovania a miera orientácie uchádzača v zvolenej problematike.
  Uchádzač môže získať maximálne 15 bodov.
 2. Hodnotí sa spôsobilosť uchádzača na vedecký výskum a úroveň vedomostí, ako bola preukázaná v rámci rozpravy.
  Uchádzač môže získať maximálne 15 bodov.

Maximálny možný počet bodov získaných spolu je 30 bodov.

Poznámka č. 1: Minimálny počet bodov pre úspešné hodnotenie prijímacej skúšky je 21 bodov. Hodnotí každý člen komisie osobitne. Výsledný počet bodov sa vypočíta ako priemer z celkového súčtu získaných bodov.
Poznámka č. 2: Projekt dizertačnej práce uchádzač predkladá v písomnej forme spolu s prihláškou na prijímacie pohovory.

 

Partneri

Spolupracujeme

img