Sledujte nás:

Filozofická fakulta UKF má podľa § 83 ods. 1 a v súlade s §53 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách akreditované právo na vykonávanie rigoróznych skúšok.

Témy rigoróznych prác

 • Témy rigoróznych prác na akademický rok 2023/2024
 • Termíny prijímania prihlášok v ak. r. 2023/2024:
  Vyplnenú prihlášku v ak. r. 2023/2024, s požadovanými prílohami, treba doručiť poštou na adresu FF UKF v Nitre v nasledovných termínoch:
  – do 10. 11. 2023
  – do 10. 02. 2024
  Prosíme uvedené termíny dodržiavať!
  Prihlášky doručené po termíne budú automaticky zaradené na nasledujúci termín.

Rigorózne konanie na FF sa vykonáva v zmysle ustanovení zákona č. 131/2002 o vysokých školách. Filozofická fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v uvedených študijných odboroch a študijných programoch:

Študijný odbor Študijný program Realizuje
FILOLÓGIA Anglický jazyk v odbornej komunikácii Katedra anglistiky a amerikanistiky
Prekladateľstvo a tlmočníctvo Katedra translatológie
Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii Katedra slovanských filológií
Prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií
Prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra Katedra slovanských filológií
FILOZOFIA Aplikovaná etika – etická expertíza, etické poradenstvo Katedra etiky a estetiky
Estetika Katedra etiky a estetiky
Filozofia Katedra filozofie a politológie
HISTORICKÉ  VEDY Archeológia Katedra archeológie
Muzeológia Katedra archeológie
Etnológia Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
História Katedra histórie
POLITICKÉ  VEDY Politológia Katedra filozofie a politológie
VEDY  O  UMENÍ A  KULTÚRE Kulturológia Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
Riadenie kultúry a turizmu Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie
MEDIÁLNE  A KOMUNIKAČNÉ ŠTÚDIÁ Marketingová komunikácia a reklama Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Žurnalistika Katedra žurnalistiky a nových médií
V študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy fakulta uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „Doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v uvedených študijných odboroch a študijných programoch:
Študijný odbor Študijný program Realizuje
Učiteľstvo a pedagogické vedy Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry Katedra romanistiky a germanistiky
Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr Katedra romanistiky a germanistiky
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry Katedra slovanských filológií
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských filológií
Učiteľstvo výchovy k občianstvu Katedra filozofie a politológie
Učiteľstvo histórie Katedra histórie
Učiteľstvo náboženskej výchovy Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda
Učiteľstvo etickej výchovy Katedra etiky a estetiky
Učiteľstvo estetickej výchovy Katedra etiky a etsetiky

Kontakt

Adresa:
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Ing. Monika Čaplová
FF UKF v Nitre
Štefánikova 67
949 01 Nitra

Kontaktná osoba:
Ing. Monika Čaplová , e-mail: mcaplova@ukf.sk
Telefón: +421 37 64 08 458, kancelária č. 217

Partneri

Spolupracujeme

img