Sledujte nás:

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr


Študijný odbor: Filológia

Prijímacie skúšky pozostávajú:
1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
2. z ústneho pohovoru z daného odboru,
3. z overenia znalosti svetového jazyka.

Tézy na ústny pohovor:

 1. Podoby a premeny prozaickej tvorby 20. storočia v slovenskej, resp. vybranej národnej literatúre.
 2. Vývinové modifikácie básnickej tvorby 20. storočia v slovenskej, resp. vybranej národnej literatúre.
 3. Impulzy a odkazy staršej literatúry súčasnej kultúre.
 4. Dejiny slovenskej literatúry, resp. vybranej národnej literatúry a európsky literárny kontext.
 5. Vývinové etapy konkrétnej národnej literatúry (literárne smery, prúdy, školy, estetické koncepcie).
 6. Profilácia literárnej vedy a kritiky v 20. storočí.
 7. Literárny proces: periodizácia literatúry, literárne prúdy, smery a pohyby.
 8. Nitrianska škola a jej metodologické podnety.
 9. Teória literárnej komparatistiky.
 10. Problematika výstavby umeleckého textu.
 11. Dejiny slovenskej textológie a editorstva (významní editori a edície).
 12. Významné slovenské vydavateľstvá a ich zástoj v rozvíjaní teoretickej textológie.

Odporúčaná literatúra:

Curtius, E. R. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 2000.

Ďurišin, D. Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky. Bratislava: VEDA, 1979.

Ďurišin, D. Teória literárnej komparatistiky. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1975.

Housková, A. Imaginace Hispánské Ameriky (Hispanoamerická kultúrni identita v esejích a románech). Praha: Torst, 1998. Dostupné na:

https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/katedra-ruskeho-jazyka-a-literatury/skripta-krjl-20210416-123344.pdf

Hyperlexikón literárnovedných pojmov. Ústav svetovej literatúry SAV. Dostupné na: http://hyperlexikon.sav.sk/

Havel, R., Štorek, B. a kol. Editor a text. Praha: AV ČR, 2006.

Keruľová, M. Hodnotové aspekty staršej literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.

Koprda, P. a kol. Teórie medziliterárnosti 20. storočia I. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.

Koprda, P. a kol. Teórie medziliterárnosti 20. storočia II. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.

Kosák, M., Flaišman, J. a kol. Editologie (Od náčrtu ke knize). Praha: AV ČR, 2018.

Lichačov, D. S. Textologie (Stručný nástin). Praha: AV ČR, 2015.

Marčok V. a kol. Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004.

Miko, F. Estetika výrazu. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969.

Mikuláš, R. et al. Podoby literárnej vedy. Teórie – Metódy – Smery. Bratislava: VEDA, 2016.

Muránska, N. (Kon)texty ruskej literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010.

Oviedo, J. M. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. 1. De los orígenes a la Emancipación. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

Oviedo, J. M. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. 2. Del Romanticismo al Modernismo. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

Oviedo, J. M. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. 3. Postmodernismo, Vanguardia, Regionalismo. Madrid: Alianza Editorial, 2001.

Oviedo, J. M. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. 4. De Borges al presente. Madrid: Alianza Editorial, 2001.

Plesník, Ľ. et al. Tezaurus estetických výrazových kvalít. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie UKF, 2011.

Pospíšil, I., Kostincová, J. Osnovy literaturovedenija. Hradec Králové, 2021. Dostupné na: https://www.uhk.cz/file/edee/pedagogicka-fakulta/pdf/pracoviste-fakulty/katedra-ruskeho-jazyka-a-literatury/skripta-krjl-20210416-123344.pdf

Pustovaja, V. Tolstaja kritika. Rossijskaja proza v aktuaľnych obobščenijach. Moskva: RGGU, 2012.

Rácová, V., Navrátil. M. Kapitoly zo slovenskej textológie. Ján Buzássy: Pláň > Pláň, hory. Nitra: FF UKF, 2021.

Remizova, M. Toľko tekst. Postsovestkaja proza o jejo otraženije v literaturnoj kritika. Moskva: Sovpadenije, 2007.

Río, A. del. Historia de la literatura española 1. Desde los orígenes hasta 1700. Barcelona: Gredos, 2011.

Río, A. del. Historia de la literatura española 2. Desde 1700 hasta nuestros días. Barcelona: Gredos, 2011.

Sedlák, I. a kol. Dejiny slovenskej literatúry II. Martin – Bratislava: Matica slovenská – LIC, 2009.

Skoropanova, I. Russkaja postmodernistskaja literatura. Moskva: Flinta – Nauka, 2001. Dostupné na: http://yanko.lib.ru/books/cultur/skoropanova-russ-postmodern-lit.htm

Svjatopolk-Mirskij, D. Istorija russkoj literatury s drevnejšich vremen po 1925 god. Novosibirsk 2005. Dostupné na: https://imwerden.de/pdf/svyatopolk-mirsky_istoriya_russkoj_literatury_2005__ocr.pdf

Šmatlák S. Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava: LIC, 2002.

Šmatlák, S. Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava: Národné literárne centrum, 1999.

Špirit, M. Textologie dnes. Praha: AV ČR, 2019.

Valček, P. Slovník literárnej teórie. Bratislava: LIC, 2006.

Wellek, R. Koncepty literární vědy. Jinočany: Nakladatelství H and H, 2005.

Žilka, T. Vademecum poetiky. Nitra: UKF, 2006.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:
Kritériá / Maximálny počet bodov:

 1. kvalita a odborná vecnosť navrhovaného projektu, 10 bodov
 2. prezentácia projektu, celková orientácia v odbore slovenská, resp. iná národná literatúra a literárna teória, vyjadrovacie schopnosti k danej problematike, osobnostné a odborné predpoklady, 10 bodov
 3. prehľad študenta o vedeckých a odborných literárnovedných časopisoch, jeho vlastná odborná publikačná, organizačná alebo iná aktivita,  6 bodov
 4. jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore. 4 body

Spolu 30 bodov

Partneri

Spolupracujeme

img