Sledujte nás:

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (slovenská literatúra)


Študijný odbor: 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  z ústneho pohovoru z daného odboru,
 3.  z overenia znalosti svetového jazyka.

Tézy na ústny pohovor:

 1.  Podoby a premeny slovenskej prozaickej tvorby 20. storočia.
 2.  Vývinové modifikácie slovenskej básnickej tvorby 20. storočia.
 3.  Impulzy a odkazy staršej slovenskej literatúry súčasnej slovesnej kultúre.
 4.  Dejiny slovenskej literatúry a európsky literárny kontext.
 5.  Profilácia slovenskej literárnej vedy a kritiky v 20. storočí.
 6.  Kreovanie slovenskej literatúry pre deti a mládež od r. 1945 po súčasnosť.
 7.  Literárny proces: periodizácia literatúry, literárne prúdy, smery a pohyby.
 8.  Nitrianska škola a jej metodologické podnety.
 9.  Teória literárnej komparatistiky.
 10.  Problematika výstavby umeleckého textu.

Odporúčaná literatúra:
Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha. Triáda 2000.
Derrida, J.: Gramatológia. Bratislava: Archa, 1999.
Ďurišin, D.: Teória literárnej komparatistiky. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1975.
Ďurišin, D.: Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky. Bratislava, Veda 1979. Eco, U.: O literatuře. Praha, Argo 2004.
Keruľová, M.: Hodnotové aspekty staršej literatúry. Nitra, FF UKF 2009.
Marčok V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Cesty slovenskej literatúry druhou polovicou XX. storočia. Bratislava, Literárne informačné centrum 2004.
Miko, F.: Estetika výrazu. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1969.
Miko, F.: Hra a poznanie v detskej próze. Bratislava, Mladé letá 1980.
Šmatlák S.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava, Literárne informačné centrum 2002.
Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry II. Bratislava, Národné literárne centrum 1999.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1.  Kvalita a odborná vecnosť navrhovaného projektu, 10 bodov
 2.  Prezentácia projektu, celková orientácia v odbore slovenská literatúra a literárna teória, vyjadrovacie schopnosti k danej problematike osobnostné a odborné predpoklady, 10 bodov
 3.  Prehľad študenta o vedeckých a odborných literárnovedných časopisoch, jeho vlastná odborná publikačná, organizačná alebo iná aktivita, 6 bodov
 4.  Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 4 body

Spolu: 30 bodov