Sledujte nás:

Študent, ktorý v akademickom roku 2022/2023 absolvuje štátne skúšky (bakalárske, magisterské, štátna skúška rozširujúceho štúdia), musí splniť nasledovné povinnosti:

  • do 16. 4. 2023 nahrať do AIS elektronickú verziu záverečnej práce (bakalárskej, magisterskej, záverečnej práce rozširujúceho štúdia),
  • poznámka: licenčná zmluva sa podpisuje len elektronicky a neodovzdáva sa na študijné oddelenie (odporúčame však archivovať si licenčnú zmluvu pre vlastnú potrebu),
  • do 21. 4. 2023 odovzdať na študijnom oddelení dva exempláre záverečnej práce v pevnej väzbe,
  • bakalárske štúdium: od 17. 4. do 19. 5. 2023 prihlásiť sa v AIS na obhajobu bakalárskej práce (v prípade, že tento predmet štátnej skúšky nemáte pridaný v zápisnom liste, v tomto termíne si ho môžete pridať),
  • magisterské a rozširujúce štúdium: od 17. 4. do 8. 5. 2023 prihlásiť sa v AIS na predmety štátnej skúšky (v prípade, že predmety štátnej skúšky nemáte pridané v zápisnom liste, v tomto termíne si ich môžete pridať),
  • v prípade technických problémov s AIS sa môžete obrátiť na fakultného administrátora AIS Ing. Ladislava Bartosiewicza (lbartosiewicz@ukf.sk, +421 37 6408 468),
  • na štátne skúšky sa prihlasujete, až keď splníte všetky podmienky k štátnej skúške (t. j. absolvujete všetky predmety podľa skladby študijného plánu),
  • štátne skúšky prebehnú podľa Harmonogramu akademického roka 2022/2023
  • ak študent/-ka nevyhovie na riadnom termíne štátnej skúšky, musí si podať žiadosť o opravný termín na príslušnej katedre do 7. 7. 2023,
  • ak sa študent/-ka nachádza na mobilite, môže absolvovať štátnu skúšku až po ukončení mobility.

 

 

Partneri

Spolupracujeme

img