Sledujte nás:

Slovenské dejiny


Študijný odbor: Historické vedy

Prijímacie skúšky pozostávajú:

  1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2.  z ústneho pohovoru z daného odboru,
  3.  z overenia znalosti svetového jazyka.

Tézy na ústny pohovor:

  • Prehľad o slovenských dejinách na úrovni ukončeného magisterského štúdia odboru história alebo učiteľstva predmetu história.
  • Prehľad o odbornej literatúre týkajúcej sa vybranej témy dizertačnej práce.
  • Prehľad o metódach historického výskumu.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

  1.  Projekt dizertačnej práce (písomná časť) a jeho prezentácia (hodnotí sa zorientovanie sa v problematike, prehľad o prameňoch a odbornej literatúre k téme), 15 bodov
  2.  Odborné predpoklady uchádzača pre vedeckú prácu (hodnotí sa znalosť metód historického výskumu, vedeckej terminológie, schopnosť tvorby vedeckého textu), 5 bodov
  3.  Doterajšie odborné a organizačné aktivity (hodnotí sa publikačná činnosť, účasť na ŠVOUČ, podiel na organizácii odborných podujatí), 5 bodov
  4.  Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 5 bodov

Spolu: 30 bodov

Partneri

Spolupracujeme

img