Sledujte nás:

Marketingová komunikácia a reklama


Študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdiá

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  z ústneho pohovoru z daného odboru,
 3.  z overenia znalosti svetového jazyka.

Tézy na ústny pohovor:

 1. Oblasť marketingovej komunikácie
 • Súčasná úloha marketingovej komunikácie v našej spoločnosti.
 • Corporate identity ako spôsob formovania image.
 • Spôsoby manipulácie spotrebiteľa.
 • Základné otázky etiky marketingovej komunikácie.
 • Značka, základný pojem marketingovej komunikácie.
 • Segmentácia trhu a cieľových skupín.
 • Stratégie marketingu neziskových organizácií.
 • Špecifiká interkultúrnej komunikácie.
 • Integrovaná marketingová komunikácia a jej synergetický efekt.
 • Printové a audiovizuálne propagačné prostriedky.
 • Psychologické aspekty v marketingovej komunikácii.
 • Persuazívna komunikácia.

Odporučená literatúra:
DE PETSMACKER, P. – GEUENS, M.- VAN DEN BERGH, J.: Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 6000 s. ISBN 80-247-0254-1.
TELLIS, GERARD, J.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing, edice profesional, 2000, 604 s. ISBN 80-7169-997-7.
KUBÁNI, V. 2010. Všeobecná psychológia. 2010. Dostupné on line na adrese: ww.pulib.sk/elpub2/FHPV/Kubani5/index.html [03.05.2010].
GRÁC, J. 1985. Persuázia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1985, bez ISBN.
SVĚTLÍK, J. O podstatě reklamy. Žilina: Eurokódex, 2012, 300 s.

 1. Oblasť masmediálnej komunikácie
 • Etapy vo vývoji ľudskej komunikácie.
 • Charakteristika a podstata masovej komunikácie.
 • Účinka a podstata masových médií v súčasnej spoločnosti
 • Printové médiá.
 • Film ako masové médium.
 • Médiá s vysielaným signálom.
 • Štruktúra a fungovanie mediálnych systémov.
 • Prostriedky masovej komunikácie.
 • Vývoj interaktívnych mediálnych systémov.

Odporučená literatúra:
DEFLEUR, MELVIN, L. – BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, SANDRA, J.: Teórie masové komunikace. Praha: UK, Vydavatelství Karolinum, 1996, 364 s. ISBN 80-7184-099-8.
MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002, 448 s. ISBN 80- 7178-714-0.
BURTON, G. – JIRÁK, J. 2001. Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-5947-67-6.

 1. Semiotika
 • Semiotika – veda o znakových systémoch.
 • Priraďovanie znakov. Kódy a systémy. Komunikácia
 • Moderná semiotika 20. storočia.
 • Semiotické metódy.
 • Typológia znakov.
 • Znakové systémy vo vede a v praxi.
 • Znakovosť v umení.

Odporučená literatúra:
ČERNÝ, J. – HOLEŠ, J.: Sémiotika. Praha: Portál, 2004. 364 s. ISBN 80-7178-832-5.
DOUBRAVOVÁ, J.: Sémiotika v teorii a praxi. Praha: Portál, 2002, 160 s. ISBN 80-7178- 566-0.
GERO, Š. 2012. Komunikácia – umenie – marketing. Nitra : FF UKF, 2012. 323 s. ISBN 978-80-558-0031-8.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1.  Predstavenie projektu dizertačnej práce a diskusia, 10 bodov
 2.  Pohovor k vybranej oblasti (vyberá sa podľa zamerania práce), 10 bodov
 3.  Doterajšie publikačné aktivity, odborná činnosť, príp. účasť na ŠVOUČ a pod., 4 body
 4.  Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 6 bodov

Spolu: 30 bodov

Partneri

Spolupracujeme

img