Sledujte nás:

UKF získala inštitucionálnu akreditáciu

  • 16. februára 2024

Dňa 8. februára 2024 rozhodla Výkonná rada Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo Slovenskej republiky, že Vnútorný systém zabezpečovania kvality UKF a jeho implementácia je v súlade so štandardmi SAAVŠ. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy v 19 študijných odboroch.

Pracovná skupina SAAVŠ vo svojej správe, ktorá bola UKF doručená v januári 2024, konštatovala, že pri hodnotení implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality UKF neidentifikovala nedostatky, ktoré by implikovali uloženie opravných opatrení. Dvadsaťpäťčlenná pracovná skupina SAAVŠ pod vedením prof. Ing. Márie Marekovej, CSc., navštívila UKF v Nitre v dňoch 22. až 28. júna 2023 a posudzovala na mieste súlad Vnútorného systému kvality UKF so štandardami SAAVŠ. Pracovná skupina hodnotila okrem vnútorného systému aj súlad študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní so štandardami SAAVŠ. Výsledkom hodnotenia je získanie inštitucionálnej akreditácie, čo znamená, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať študijné programy:
a) v študijnom odbore biológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
b) v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
c) v študijnom odbore ekonómia a manažment v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
d) v študijnom odbore filológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
e) v študijnom odbore filozofia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
f) v študijnom odbore fyzika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
g) v študijnom odbore historické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
h) v študijnom odbore informatika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
i) v študijnom odbore matematika v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
j) v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
k) v študijnom odbore ošetrovateľstvo v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania,
l) v študijnom odbore politické vedy v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
m) v študijnom odbore psychológia v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
n) v študijnom odbore sociálna práca v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
o) v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
p) v študijnom odbore vedy o Zemi v 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania,
q) v študijnom odbore vedy o umení a kultúre v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
r) v študijnom odbore vedy o športe v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania,
s) v študijnom odbore zdravotnícke vedy v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Pracovná skupina navrhla univerzite niekoľko odporúčaní pre ďalšie zlepšenie nastavenia a implementácie vnútorného systému zabezpečovania kvality a zároveň ocenila kvalitu sebahodnotenia a spoluprácu s praxou, ktorú počas návštevy oceňovali tak študenti ako aj zamestnávatelia.

Hodnotenie akreditačnej agentúry je pre univerzitu a jej štrukturálne súčasti zároveň výzvou pre prijímanie ďalších rozhodnutí smerujúcich k udržiavaniu a zvyšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania.

Text: prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., R – prorektorka pre vzdelávanie, podpredsedníčka Rady kvality UKF v Nitre

Partneri

Spolupracujeme

img