Sledujte nás:

Rozšírenie spolupráce s Albánskom

  • 15. februára 2024

V dňoch 29. 01. – 02. 02. 2024 navštívili v rámci mobilít Erasmus+ KA171 Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre reprezentantky Univerzity Alexandёr Moisiu v Drači v Albánsku – dekanka Pedagogickej fakulty prof. Dr. Klodiana Leka a vedúca Katedry cudzích jazykov prof. Anita Muho. Po rokovaniach na rektoráte UKF bolo hlavným cieľom pracovnej návštevy albánskych kolegýň prehĺbenie spolupráce s Filozofickou fakultou UKF v Nitre, najmä s Katedrou romanistiky a germanistiky. Na KRG ich prijala prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., vedúca Katedry romanistiky a germanistiky, a jej zástupca Mgr. Ervín Weiss, PhD. Rokovanie sa sústredilo predovšetkým na prípravu a prediskutovanie duálnych diplomov v študijnom programe Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry medzi UKF a albánskou univerzitou. Súčasťou rokovaní bola aj príprava duálneho diplomu pre doktorandský študijný program Lingvodidaktika.
Po vypracovaní zmlúv o realizácii duálnych diplomov sa uskutočnilo prijatie albánskej návštevy na dekanáte FF UKF v Nitre, kde kolegyne prijal prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD, dekan FF a PhDr. Daša Nováčiková, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Počas prijatia na dekanáte boli pripravené zmluvy o duálnych diplomoch podpísané vedením fakulty a následne aj rektorom UKF v Nitre prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc.
Partneri sa počas rokovaní venovali aj rozvíjaniu vedeckých aktivít a spoločných podujatí. Najbližším takýmto podujatím bude 7. medzinárodná konferencia Inovácie a perspektívy súčasného vzdelávania, ktorá sa bude konať 24. mája 2024 v Drači a jej spoluorganizátorom bude FF UKF v Nitre a následne sa v máji 2025 uskutoční ďalšia vedecká konferencia v Nitre v súčinnosti s albánskym partnerom. Plenárnu prednášku na tohtoročnej konferencii v Drači prednesie na pozvanie vedeckého výboru prof. Zdenka Gadušová, CSc. z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Pozvanie na konferenciu prijali aj doktorandi katedry, s ktorými sa pani dekanka osobne stretla.

Text: Mgr. Ervín Weiss, PhD., Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF v Nitre
Foto: PaedDr. Peter Horváth

O medzinárodnej spolupráci s Alexandёr Moisiu University v Albánsku si môžete prečítať aj článok, ktorý bol publikovaný na webe UKF: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/6224-medzinarodna-spolupraca-s-albanskom-2?highlight=WyJhbGJcdTAwZTFuc2tvIl0=

 

Partneri

Spolupracujeme

img