Sledujte nás:

Zásady prijímacieho konania na FF UKF v Nitre

Prijímacie konanie sa na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len FF)uskutočňuje v súlade s §58 Prijímacie konanie Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Aktuálnu ponuku štúdia na každý akademický rok (ďalej len Ponuka štúdia) zverejňuje FF na svojom webovom sídle a na PortalVS.sk vždy najneskôr do 20. septembra v akademickom roku podávania prihlášok.
Ponuka štúdia identifikuje tie z akreditovaných študijných programov (ďalej len ŠP), ktoré FF plánuje v nasledujúcom roku otvoriť, uvádza plánované počty prijatých uchádzačov v jednotlivých ŠP a spresňuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium, ak sú súčasťou prijímacieho konania na konkrétny ŠP.
FF prijíma uchádzačov podľa splnenia základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium. Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium v jednotlivých stupňoch štúdia je súčasťou týchto zásad.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium na FF sú:

 • dosiahnuté vzdelanie,
 • podanie prihlášky na štúdium.

 

Bakalárske štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium prvého stupňa, teda na bakalárske štúdium, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška).
 • Požadovaným dokladom o nadobudnutom vzdelaní sú úradne overené vysvedčenia z 2. a 3. ročníka (v prípade, že v prihláške nie sú známky potvrdené strednou školou) a úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia. Ak uchádzač o bakalársky stupeň štúdia v čase podania prihlášky ešte nemá maturitné vysvedčenie, doloží ho v prípade kladného Rozhodnutia o prijatí najneskôr v deň zápisu.
 • V prípade prihlášky na externé štúdium stačí poslať len úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

 

Magisterské štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, teda na magisterského štúdium, je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (podľa §56 ods. 2, zákona 131/2002).
 • Požadovanými dokladmi o nadobudnutom vzdelaní sú overený diplom a dodatok k diplomu potvrdzujúci absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského vzdelania. Ak uchádzač o magisterský stupeň štúdia v čase podania prihlášky ešte doklady nemá, dokladu je štúdium výpisom výsledkov štúdia z prebiehajúceho vysokoškolského štúdia prvého stupňa a požadované overené doklady v prípade kladného Rozhodnutia o prijatí doloží najneskôr v deň zápisu.

 

Doktorandské štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa, teda na doktorandské štúdium, je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 • Požadovanými dokladmi o nadobudnutom vzdelaní sú overený diplom a dodatok k diplomu potvrdzujúci absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania. Ak uchádzač o doktorandský stupeň štúdia v čase podania prihlášky ešte doklady nemá, dokladuje štúdium výpisom výsledkov štúdia z prebiehajúceho vysokoškolského štúdia druhého stupňa a požadované overené doklady v prípade kladného Rozhodnutia o prijatí doloží najneskôr v deň zápisu.

 

Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium na FF sú:

 • štruktúrovaný životopis;
 • dokladovaná znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B2 v prípade ŠP:
  • učiteľstvo predmetov v kombinácii,
  • prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii dvoch jazykov,
  • editorstvo a vydavateľská prax,
  • žurnalistika;
 • dokladovaná znalosť zvolených cudzích jazykov v kombinácii na ŠP prekladateľstvo a tlmočníctvo na Bc. stupni na úrovni B2;
 • dokladovaná znalosť zvolených jazykov v kombinácii na ŠP prekladateľstvo a tlmočníctvo na Mgr. stupni na úrovni C1;
 • dokladovaná úroveň ovládania cudzieho jazyka v ostatných ŠP, ak ich konkretizuje Ponuka štúdia;
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky v tých ŠP, ktoré v danom akademickom roku konkretizuje Ponuka štúdia;
 • v prípade učiteľských ŠP tvorených kombináciou dvoch predmetov na Mgr. stupni je podmienkou rovnaký ŠP, aký uchádzač absolvoval na Bc. stupni;
 • v prípade ŠP prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii dvoch jazykov na Mgr. stupni je podmienkou rovnaký ŠP, aký uchádzač absolvoval na Bc. stupni, prípadne iná jazyková kombinácia v danom ŠP;
 • v prípade prihlášky na doktorandské štúdium je podmienkou zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán.

 

Spôsob hodnotenia uchádzačov o štúdium

Bakalárske štúdium

Uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych učiteľských ŠP tvorených kombináciou dvoch predmetov,
medziodborových neučiteľských ŠP budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok, v prípade nutnosti výberu z vyššieho počtu uchádzačov na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia. Za aktivity počas stredoškolského štúdia môže získať max. 10 bodov. Ponuka štúdia môže konkretizovať profilové predmety, ktorých výsledky sa zohľadňujú namiesto výsledkov celkového štúdia v jednotlivých rokoch štúdia.

Prepočty aritmetických priemerov z koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník SŠ alebo prepočty známok získaných za jednotlivé profilové predmety na body sa vykonávajú prostredníctvom AIS podľa kritérií uvedených v nasledujúcej tabuľke:

Dolná hranica Horná hranica Body (b.)
1.00 1.20 25
1.21 1.35 23
1.36 1.50 21
1.51 1.65 19
1.66 1.80 17
1.81 1.95 15
1.96 2.10 13
2.11 2.50 10
2.51 5.00 0

V prípade, že uchádzač nedoloží požadované vysvedčenia, resp. neuvedie hodnotenia z daných ročníkov SŠ, získa za výsledky štúdia na SŠ 0 bodov.
Uchádzači o vysokoškolské štúdium v bakalárskych ŠP prekladateľstva a tlmočníctva v kombináciách dvoch jazykov,
jednoodborových neučiteľských ŠP budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok – na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia (ponuka štúdia môže konkretizovať profilové predmety, ktorých výsledky sa zohľadňujú namiesto výsledkov celkového štúdia v jednotlivých rokoch štúdia), alebo po úspešne vykonanej prijímacej skúške v prípadoch, kde túto podmienku prijatia na ŠP konkretizuje aktuálna Ponuka štúdia.

Magisterské štúdium

Uchádzači o vysokoškolské štúdium v magisterských učiteľských ŠP tvorených kombináciou dvoch predmetov, ŠP prekladateľstva a tlmočníctva v kombináciách dvoch jazykov,
jednoodborových neučiteľských ŠP budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok – na základe výsledkov a aktivít počas bakalárskeho stupňa štúdia.

Doktorandské štúdium

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov prijímacej skúšky.
Prijímacie konanie pozostáva:

 • z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 • z ústneho pohovoru z daného odboru,
 • z overenia znalosti svetového jazyka pri nejazykových študijných programoch (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).

 

FF UKF v Nitre si vyhradzuje právo zastaviť prijímacie konanie, ak v prihláške: uvedené údaje poskytnuté uchádzačom sú nepravdivé alebo neúplné a nemožno ich verifikovať, nie je uvedený názov študijného programu, neobsahuje prílohu – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Partneri

Spolupracujeme

img