Sledujte nás:

Upozornenie: Termín na podanie prihlášky 
na bakalárske štúdium 
je do 31. marca 2024

Upozornenie: Termín na podanie prihlášky 
na magisterské štúdium 
je do 30. apríla 2024

Upozornenie: Termín na podanie prihlášky 
na doktorandské štúdium 
je do 31. mája 2024

Návod na vyplnenie papierovej prihlášky

 1. Stiahnite si prihlášku na vysokoškolské štúdiumFormulár prihlášky (.RTF)
 2. Vyplňte všetky potrebné údaje na prihláške.
 3. V prípade, že neviete vyplniť nejaký údaj, kontaktujte Študijné oddelenie.
 4. Uhraďte poplatok vo výške 30 €.

Údaje k príkazu na úhradu:
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000073076/8180
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 3076
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol:

  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu,
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu.
 1. Prihlášku nezabudnite podpísať.
 2. K vytlačenej a podpísanej prihláške pripojte nasledovné doklady:
  1. potvrdenie o úhrade poplatku (za papierovú prihlášku sa platí poplatok 30 €; stačí doložiť potvrdenie o zrealizovanom príkaze na úhradu),
  2. štruktúrovaný životopis,
  3. uchádzači/uchádzačky o bakalárske štúdium: fotokópie vysvedčenia z 2. a 3. ročníka (zahraniční uchádzači dokladajú vysvedčenia z ekvivalentných ročníkov zahraničnej strednej školy) fotokópiu maturitného vysvedčenia – uchádzači/uchádzačky o bakalársky stupeň štúdia (ak ešte nemáte maturitné vysvedčenie, budete ho dokladať v deň zápisu na štúdium, uchádzači/uchádzačky o externé štúdium dokladajú len fotokópiu maturitného vysvedčenia,
  4. uchádzači/uchádzačky o magisterské štúdium: úradne overený diplom a dodatok k diplomu o absolvovaní 1. stupňa vysokoškolského štúdia – bakalárskeho stupňa (ak ešte nemáte ukončené bakalárske štúdium, doklady doložíte v deň zápisu na štúdium – absolventi UKF v Nitre, ktorí sa hlásia na magisterské štúdium v roku, v ktorom ukončili bakalárske štúdium, diplom ani dodatok nedokladajú),
  5. potvrdenia o ďalších aktivitách (voliteľné): diplomy z olympiád a súťaží, jazykové certifikáty, certifikáty o iných aktivitách na strednej škole a pod.
  6. uchádzači o doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia): diplom a dodatok k diplomu o absolvovaní 2. stupňa (magisterského) vysokoškolského štúdia (ak ešte nemáte ukončené magisterské štúdium, tieto doklady predložíte v deň zápisu na štúdium), zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán. Viac informácie sa dozviete na podstránke Doktorandské štúdium
 3. Prihlášku odošlite na adresu:
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Filozofická fakulta

  Študijné oddelenie

  Štefánikova 67
  949 01 Nitra
Partneri

Spolupracujeme

img