Sledujte nás:

Najskôr si vyberte stupeň študia na ktorý sa chcete prihlásiť. Potom postupujte podľa Návodu na vyplnenie elektronickej prihlášky.

Upozornenie: Termín na podanie prihlášky na Bc. štúdium je do 31. marca 2024

 

E-prihláška Vstup do portálu elektronickej prihlášky

Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky

Zaregistrujte sa v systéme. Získate tým prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého budete môcť opätovne pristupovať do evidencie elektronickej prihlášky v informačnom systéme. Pri zadávaní údajov do formulára elektronickej prihlášky venujte náležitú pozornosť správnemu zadaniu Vašej e-mailovej adresy. Budete ju potrebovať pre prípadnú ďalšiu komunikáciu s pracovníkmi univerzity alebo v prípade zabudnutia hesla.

Ak vyplňujete elektronickú prihlášku na počítači, ktorý je prístupný aj iným osobám, venujte zvýšenú pozornosť ochrane vašich osobných údajov. Údaje v informačnom systéme univerzity sú primerane zabezpečené.

Vyplňte všetky údaje prihlášky. V prípade, že neviete vyplniť nejaký údaj ani na základe nápovedy k príslušnému políčku a ani na základe Najčastejších otázok (FAQ), kontaktujte Štúdijné oddelenie.
Ak správne vyplníte celú prihlášku, stlačte tlačidlo POTVRDIŤ. Potvrdenú prihlášku už nie je možné modifikovať. Kliknutím na tlačidlo OTVORIŤ sa Vám vo formáte PDF zobrazí prihláška. Po spracovaní prihlášky Vám systém ponúkne príkaz na úhradu.

Bakalárske štúdium:

  1. Štruktúrovaný životopis
  2. Fotokópie vysvedčenia z 2. a 3. ročníka (v prípade, že v prihláške nie sú známky potvrdené strednou školou)
  3. Úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (ak ešte nemáte maturitné vysvedčenie, budete ho dokladať neskôr, po vykonaní maturity)

Magisterské štúdium:

  1. Štruktúrovaný životopis
  2. Overené doklady o absolvovaní 1. stupňa vysokoškolského štúdia (ak ešte nemáte ukončené bakalárske štúdium, budete ho dokladať neskôr, najneskôr však do dňa zápisu na magisterské štúdium)

Doktorandské štúdium:

  1. Štruktúrovaný životopis
  2. Overené doklady o absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia (ak ešte nemáte ukončené magisterské štúdium, budete ho dokladať neskôr, najneskôr však do dňa zápisu na magisterské štúdium)
  3. Uchádzači o doktorandské štúdium predložia aj zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán. Viac informácii sa dozviete na podstránke Doktorandské štúdium

Poplatok za elektronickú prihlášku je 25 EUR.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000073076/8180 

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0007 3076 

SWIFT: SPSRSKBA 

variabilný symbol: systém ho určí automaticky