Sledujte nás:

Na charaktere záleží

  • 7. novembra 2023

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda zorganizoval dňa 24.10.2023 ďalšiu prednášku z cyklu Dialógy o náboženstve a etike v škole a mimo školy. Tentokrát bol pozvaným hosťom Mgr. Marek Wiesenganger, PhD. z Katedry pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Rečník svoju prednášku s názvom „Na charaktere záleží“ uviedol prehľadom súčasného stavu vied o charaktere/cnosti. Rozlíšil tri základné línie výskumu, ktoré sa vyprofilovali od tzv. „obratu k cnosti“ (1958) po súčasný „obrat ku charakteru“. Prvou je línia filozofická (nadväzujúca na filozoficko-teologické tradície), druhou empiricky založená psychologická vetva a treťou pedagogicko-výchovná línia. Práve poslednej zmienenej venoval najväčšiu pozornosť.

Pedagogicko-výchovná orientácia vied o charaktere sa podľa M. Wiesengangera rozvíja v prieniku teoretického ideálu (filozofické premyslenie cnosti) a faktu (empirické zistenia o stave cnosti) s ohľadom na potreby spoločnosti a školy. Jej súčasným ohniskom je Jubilee Centre for Character and Virtue (University of Birmingham, UK), ale rozvíja sa na mnohých ďalších akademických pracoviskách a postupne sa zavádza aj do štátnych vzdelávacích politík a kurikúl. Príkladom je i nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie na Slovensku, ktorý prichádza s požiadavkou rozvíjať morálne vedomie detí, ich túžbu po poznaní, statočnosť, odolnosť, úctu k druhým, spravodlivosť a líderstvo, a to pod taktovkou rozvážnosti a v smere prosociálneho uplatnenia.

Prednáška sa odohrávala v dialógu so študentmi učiteľstva náboženskej výchovy, aplikovanej etiky a zástupcami Piaristickej spojenej školy v Nitre. Po jej skončení nasledovala praktická ukážka metodiky Karty cností, s ktorou už dnes mnohí učitelia a vychovávatelia pracujú s cieľom učiť deti rozumieť významu jednotlivých cností, pozorovať ich vo svojom prežívaní a konaní a vidieť ich v konaní druhých. Pozitívne výsledky začlenenia charakterovej výchovy v konkrétnych slovenských školách sú opísané v publikácii Škola s charakterom (eds. Eva Bačkorová, Romana Martincová a Marek Wiesenganger, Trnava 2022).
Z pohľadu študentov bola prednáška obohacujúcim náhľadom do problematiky, ktorú budú v nastávajúcom profesijnom živote potrebovať uchopiť. Hoci výchova k charakteru predstavuje v novom kurikule všeobecnú dimenziu nezávislú na konkrétnych predmetoch, práve učitelia etiky a náboženskej výchovy by mali jej rozmer aj osobne vnímať ako zvlášť dôležitý. Preto veľmi ocenili, že sa už teraz mohli oboznámiť nielen s teoretickým konceptom, ale aj názorným príkladom konkrétnej metodickej pomôcky, akou sú Karty cností. Prezentácia doktora Wiesengangera bola podaná naozaj výstižným, pútavým a zrozumiteľným spôsobom, pričom študenti mali aj priestor na osobný rozhovor, zakúpenie metodických materiálov či vyjadrenie záujmu o účasť na ďalších vzdelávacích aktivitách ponúkaných v tejto oblasti.

Prednáška spojená s workshopom bola zrealizovaná v rámci projektov KEGA č. 020UKF-4/2023 Inovácia učiteľských študijných programov náboženská výchova, etická výchova a výchova k občianstvu so zameraním na rozvoj kompetencií a APVV-22-0204 Religiozita a hodnoty trvalej udržateľnosti.

Text a foto: doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Bc. Lucia Bieliková – 2SJNV22m.