Sledujte nás:

Filozofická fakulta oslávila 30. výročie svojho vzniku

  • 19. decembra 2023

Filozofická fakulta v Nitre 7. decembra 2023 oslávila 30. výročie svojho konštituovania. Slávnostného večera sa okrem vedenia a zamestnancov fakulty zúčastnili aj mnohí hostia, medzi nimi rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektorky UKF v Nitre či dekanka a dekani ostatných fakúlt univerzity. Fakulte prišiel zaželať všetko najlepšie aj riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., a riaditeľ Štátneho archívu v Nitre PhDr. Peter Keresteš, PhD.

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Filozofickej fakulty UKF v Nitre dekan FF prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., ocenil kolegov, ako aj bývalých zamestnancov fakulty za významný prínos k rozvoju Filozofickej fakulty a udelil im pamätné medaily. Medzi ocenenými boli predošlé dekanky a dekan Filozofickej fakulty, ako aj mnoho ďalších osobností.

Okrem toho, v rámci každoročnej tradície Filozofickej fakulty dekan FF UKF v Nitre ocenil pracovníkov a doktorandov fakulty za mimoriadnu a významnú činnosť v končiacom sa kalendárnom roku a udelil Cenu dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre za rok 2023. Cenu udelil v štyroch kategóriách – za kvalitné publikačné výstupy, vedeckovýskumnú a projektovú činnosť a mimoriadne aktivity. Pri príležitosti 30. výročia založenia fakulty a na základe kvalitných nominácií boli v niektorých kategóriách udelené dve Ceny dekana.

Viac o Cene dekana za rok 2023: https://ff.ukf.sk/cena-dekana-2023/

Počas slávnostného večera prodekan Dominik Repka predstavil historickú publikáciu 30 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorej je autorom. Knihu slávnostne uviedol do života dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. Publikácia nielen v textovej podobe, ale aj pomocou bohatého obrazového materiálu mapuje históriu Filozofickej fakulty už od jej počiatkov, teda v rámci takmer 65-ročnej genézy vysokoškolského humanitného vzdelávania na našej alma mater. Všíma si tiež významné osobnosti, ktoré svojím mimoriadnym prínosom prispeli k rozvoju fakulty. Podstatnú časť knihy tvorí mapovanie novodobej histórie Filozofickej fakulty – v rámci novej synergie, symbolov, akademických orgánov fakulty, ako aj aktuálnych oblastí vzdelávania a vedy na fakulte.

Príjemnú umeleckú atmosféru podujatia sprostredkovala nitrianska vokálna skupina Close Harmony Friends, ktorej hudobné vystúpenia sa prelínali s tanečnými choreografiami Reginy Laurovej, študentky Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. O zábavu sa po skončení oficiálnej časti programu staral DJ Jozef Dóczy.

Text: PhDr. Daša Nováčiková, PhD., prodekanka FF UKF v Nitre

Foto: Ing. Marián Mancír, Mgr. Jozef Peniak, PhD. a PaedDr. Peter Horváth   

Partneri

Spolupracujeme

img