Sledujte nás:

„Gefum íslensku séns“ – Spolupráca Katedry romanistiky a germanistiky s Islandskou univerzitou

  • 21. decembra 2023

V dňoch 3. – 10. decembra 2023 privítala Katedra romanistiky a germanistiky FF UKF šesťčlennú delegáciu výskumníkov, projektových manažérov a skúsených lektorov z Islandskej univerzity a Inštitútu Árniho Magnússona v Reykjavíku. Cieľom návštevy bolo prehĺbenie bilaterálnej spolupráce medzi našimi inštitúciami, ktorá sa v tomto akademickom roku postupne rozvíja v rámci projektu „Novel Techniques and Approaches in Language Teaching“, podporeného z Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Našim hosťom bol pripravený bohatý odborný program zameraný predovšetkým na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe v oblasti vyučovania cudzích jazykov. Program a úvodné pracovné stretnutie členov riešiteľského kolektívu slávnostne otvorila pani prodekanka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Daša Nováčiková, PhD., ktorá vyzdvihla význam dvoch riešených oblastí projektu, t.j. výskum národného jazyka ako cudzieho jazyka a implementácia nových didaktických prístupov vo vyučovaní cudzích jazykov.

Návštevníci z Islandu pozorovali výučbu slovenského jazyka pre cudzincov v rôznych jazykových skupinách Mgr. Veroniky Cillingovej, PhD. a PhDr. Lenky Štvrteckej, PhD. z Fakulty stredoeurópskych štúdií, zároveň sa zúčastnili na prednáške psycholingvistiky pod odborným vedením prof. PaedDr. Evy Stranovskej, PhD., kde okrem teórie mohli sledovať aj praktickú ukážku vyučovania cudzieho jazyka pomocou moderných didaktických prístupov a metód. Katedra romanistiky a germanistiky má viacročné skúsenosti s implementáciou intervenčného programu na rozvíjanie čítania s porozumením v cudzom jazyku v rámci projektov ERASMUS+ 2022-1-SK01-KA220-SCH-000085608 a KEGA 021UKF-4/2023. Týmto inovatívnym prístupom vyučovania jazyka sa naši zahraniční hostia zoznámili pozorovaním vyučovacej hodiny anglického jazyka na Základnej škole Nábrežie mládeže v Nitre.

Dovŕšením odborného programu návštevy bol okrúhly stôl, do ktorého sa okrem riešiteľov bilaterálneho projektu aktívne zapojili aj členovia Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF a ich zahraniční hostia z Alžírska a Veľkej Británie. Na podujatí sme diskutovali o aktuálnych trendoch, technológiách a metódach vo vyučovaní cudzích jazykov. Naši hostia nám priblížili v krátkych príspevkoch súčasnú situáciu edukácie národného jazyka na Islande, ktorá sa stáva pod vplyvom imigrácie stále aktuálnejšou a naliehavejšou otázkou v krajine. Pedagógovia Islandskej univerzity majú bohaté a ďalekosiahle skúsenosti aj s rôznymi formami počítačom podporenej, online a kombinovanej formy výučby, nakoľko dochádzka študentov a zamestnancov na ostrove je silne ovplyvnená geografickými a klimatickými podmienkami. Na podujatí sme zároveň vypočuli inšpiratívny príspevok o komunitnej forme vyučovania islandského jazyka pre cudzincov, v rámci ktorej sa zúžitkuje potenciál prítomnosti rodených hovoriacich, resp. aktérov miestnej komunity, ktorí sú aktívne zapojení do vyučovacieho procesu. Pod heslom „Gefum íslensku séns“, v preklade „Dajme islandčine zmyseľ“ sa rozvíja vzájomná tolerancia medzi občanom s rôznorodým kultúrnym pozadím a jazyk sa stáva mostom, ktorý integruje ľudí do jednej spoločnosti.

Naši hostia trávili čas skutočne aktívne na Slovensku, o čom svedčí aj unikátny trojdňový kurz islandského jazyka, ktorý stretol veľkým záujmom zo strany študentov a zamestnancov z celej univerzity. Do sveta tohto severského jazyka a kultúry nás zaviedli skúsení lektori z Islandskej univerzity, Ólafur Guđsteinn Kristjánsson a Salome Lilja Sigurđardóttir. Účastníci sa mohli dozvedieť zaujímavosti o islandčine a zábavným spôsobom sa naučili pravidlá výslovnosti, ako aj základné komunikačné frázy v tomto – pre nás neštandardnom – jazyku.

I keď návšteva hostí z Islandu sa skončila, realizácia projektu medzi UKF a Islandskou univerzitou pokračuje aj v novom roku. V najbližšom období čaká riešiteľský kolektív ďalšia výzva: príprava a realizácia konferencie Newest Technologies and Approaches in Second Language Teaching, ktorá sa bude konať v termíne 21-22. mája 2024 v Reykjavíku a prináša sumár bilaterálnej spolupráce formou konferenčných príspevkov a knižnej publikácie.

Text: Mgr. Anikó Ficzere, PhD.
Foto: prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Partneri

Spolupracujeme

img