Sledujte nás:

Tlmočnícky ústav FF jubiluje

  • 11. júna 2024

Tlmočnícky ústav FF UKF (ďalej TÚ FF UKF) oslávi v tomto roku 20. výročie svojej existencie. Bol založený v roku 2004 z iniciatívy prof. PaedDr. Zdenky Gadušovej, CSc., vtedajšej dekanky FF, a prof. PhDr. Gabriely Miššíkovej, CSc., ktorá na čele TÚ FF stála až do roku 2023.

TÚ FF UKF vznikol ako prvý svojho druhu na Slovensku. Neskôr sa k nemu pridali tlmočnícke ústavy zriadené na FF UK v Bratislave, FF PU v Prešove a FF UPJŠ v Košiciach.
Tlmočnícke ústavy vykonávajú svoju činnosť ako samostatné organizačné jednotky filozofických fakúlt na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR. Ich vznik súvisí bezprostredne s legislatívnymi zmenami, ku ktorým došlo prijatím zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tieto zmeny sa týkali predovšetkým rozdelenia translačnej činnosti na tlmočnícku a prekladateľskú aj v legislatívnom kontexte a prechodu kompetencií pri vymenovávaní tlmočníkov a prekladateľov podľa osobitného predpisu (tzv. súdnych tlmočníkov a prekladateľov) z krajských súdov na Ministerstvo spravodlivosti SR.

Tlmočnícke ústavy plnia vo všeobecnosti funkciu rezortného a metodického centra Ministerstva spravodlivosti SR pre odbory tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, zabezpečujú vzdelávaciu činnosť v stanovených odboroch v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v súlade s Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z.Z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tlmočnícke ústavy zabezpečujú odborné minimum a špecializované vzdelávanie v príslušných tlmočníckych a prekladateľských odboroch v rozsahu určenom Ministerstvom spravodlivosti SR, poskytujú ministerstvu súčinnosť pri vykonávaní odbornej tlmočníckej a prekladateľskej skúšky, overovaní odbornej spôsobilosti tlmočníkov a prekladateľov, kontrolnej činnosti, vzdelávacej činnosti, metodickej činnosti, konzultačnej činnosti a v oblasti výkonu disciplinárnej právomoci.

Osobitné poslanie má Tlmočnícky ústav ATLPRENES (Asociácia tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich Slovenska), ktorý bol ako špecializovaná organizácia v oblasti činnosti tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich, artikulačných tlmočníkov a tlmočníkov pre hluchoslepé osoby poverený Ministerstvom spravodlivosti SR výkonom činnosti Tlmočníckeho ústavu pre uvedené oblasti tlmočenia.

Tlmočnícky ústav FF UKF vyvíja spomedzi ostatných tlmočníckych ústavov na Slovensku najbohatšiu činnosť tak, ako to vyplýva z jeho štatútu a v súlade s platnou legislatívou. Tlmočnícky ústav FF UKF má radu konzultantov, ktorá prerokúva mimoriadne úlohy z oblasti činnosti ústavu. Tvoria ju pedagógovia a vedeckí pracovníci FF UKF v Nitre a externí odborníci, najmä z radov odborníkov z oblasti práva a prekladu a tlmočenia. Členovia rady konzultantov sú pravidelne vymenovávaní ministrom spravodlivosti za predsedov a členov skúšobných komisií na odborných skúškach aj na iných tlmočníckych ústavoch.

Tlmočnícky ústav FF UKF bol aktívny aj v akademickom roku 2023/2024. V zimnom semestri organizoval celodenný workshop pre prekladateľov a tlmočníkov z praxe, ktorý bol venovaný anglickej právnej terminológii z oblasti rodinného práva (https://ff.ukf.sk/udalosti/workshop-k-anglickej-pravnej-terminologii-z-oblasti-rodinneho-prava/).

Dňa 22. 03. 2024 sa z iniciatívy Tlmočníckeho ústavu FF UKF konalo pracovné stretnutie tlmočníckych ústavov na Slovensku. Za Tlmočnícky ústav FF PU v Prešove sa stretnutia zúčastnila prof. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD., a Mgr. Blanka Jenčíková, PhD. Tlmočnícky ústav FF UK v Bratislave zastupovala PhDr. Zuzana Guldanová, PhD., a Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., a prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. Obsahom pracovného stretnutia bola výmena informácií ohľadom činnosti jednotlivých tlmočníckych ústavov za posledné obdobie, skúseností s organizáciou a realizáciou odborného minima a odborných skúšok, načrtnutie perspektív ďalšej spolupráce, prediskutovanie vypracovania jednotnej metodiky hodnotenia prekladov a tlmočníckych výkonov pre odborné skúšky, ako aj zefektívnenie komunikácie s Ministerstvom spravodlivosti SR. Myšlienka organizovania takýchto pravidelných pracovných stretnutí tlmočníckych ústavov sa stretla s pozitívnym ohlasom. Ďalšie pracovné stretnutie by sa malo konať na Tlmočníckom ústave FF PU v Prešove v budúcom akademickom roku.

V dňoch 11. – 13. 04. 2024 zorganizoval TÚ FF UKF pre záujemcov z celého Slovenska odborné minimum prekladateľa a tlmočníka, ktorého absolvovanie je jedným z predpokladov zápisu do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Tento rok sa ho v Nitre zúčastnilo a úspešne absolvovalo 29 frekventantov. Obsahom odborného minima sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu tlmočníckej a prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie elektronického denníka, ako aj forma a obsah tlmočníckeho a prekladateľského úkonu. Na odbornom minime prednášali odborníci z prostredia vysokoškolského vzdelávania a praxe. JUDr. Alžbeta Milková sa venovala právnym predpisom upravujúcim výkon činnosti tlmočníka a prekladateľa podľa osobitného predpisu. JUDr. Jaroslav Maček ozrejmil účastníkom základy civilného práva a JUDr. PhDr. Barbara Faktor Pavlíková, PhD. základy trestného, obchodného a európskeho práva. Prof. PhDr. Daniela Müglová, CSc., priblížila vo svojej prednáške účastníkom základné pojmy tlmočníctva a metodiku výkonu činnosti tlmočníka. Základnými pojmami prekladateľstva a metodikou výkonu činnosti prekladateľa sa vo svojej prednáške zaoberala prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc. Posledná časť odborného minima, ktorú viedla doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., bola venovaná otázkam praktického výkonu činnosti tlmočníka a prekladateľa podľa osobitného predpisu. Práve táto časť je spravidla najviac interaktívna a dynamická, nakoľko uchádzačov o získanie osvedčenia prekladateľa a/alebo tlmočníka podľa osobitného predpisu zaujímajú špecifické témy ako je napr. komunikácia so zadávateľmi prekladateľských a tlmočníckych úkonov, forma vyúčtovania tlmočného, preklad právnej terminológie (napr. pri čiastočnej alebo nulovej ekvivalencii), osobitosti právneho štýlu, možnosti ďalšieho vzdelávania, praktické vyhotovenie prekladu (postup pri zviazaní prekladu s prekladanou listinou) a i. V rámci diskusie zarezonovala aj problematika strojového prekladu a nástrah jeho využitia v právnom preklade.

Poslednou aktivitou TÚ FF UKF v tomto akademickom roku bol celodenný workshop anglickej právnej terminológie pod názvom „Máte právo nevypovedať. Trestné právo procesné v UK a USA“, ktorý sa konal 25. 5. 2024. Workshop viedla skúsená prekladateľka a tlmočníčka Mag. Karolína Šajánková, ktorá sa venovala priebehu trestného konania v Spojenom kráľovstve a USA, špecifickej terminológii trestného práva procesného a prekladu vybraných textových žánrov (výpis z registra trestov, Európsky vyšetrovací príkaz a i.). Workshopu sa zúčastnilo 12 účastníčok, ktoré po jeho ukončení dostali osvedčenie o jeho absolvovaní.

TÚ FF UKF pripravuje aj na nasledujúci akademický rok zaujímavé aktivity ďalšieho vzdelávania pre širokú komunitu prekladateľov a tlmočníkov. Tieto aktivity budú zamerané na preklad právnych textov v jazykovej kombinácii nemecký jazyk – slovenský jazyk a anglický jazyk – slovenský jazyk a súdne tlmočenie.

Text: doc. PaedDr. Oľga Wrede. PhD., riaditeľka TÚ FF UKF
Foto: Ing. Marián Mancír, FF – Katedra žurnalistiky a nových médií FF UKF, archív TÚ FF UKF

Partneri

Spolupracujeme

img