Sledujte nás:

Pútavé aktivity v rámci projektu Erasmus+ KA2 SSHTeaching21 v Hradci Králové

  • 6. júna 2024

V dňoch 15. až 17. mája sa na Univerzite Hradec Králové uskutočnil finálny okruh aktivít spojených s projektom Erasmus+ KA2 projektu SSHTeaching21. Súbežne, bok po boku, sa uskutočňovali dve nosné udalosti – medzinárodná vedecká konferencia a tzv. Learning Teaching Training Activity (LTTA).

Medzinárodná konferencia bola určená tak popredným odborníkom, ako i záujemcom z vedeckých inštitúcii z Čiech, Slovenska, Poľska a ďalších krajín. Jednotlivý prednášajúci zdieľali svoje skúsenosti, predstavili možnosti, ako posunúť vzdelávanie v humanitných vedách dopredu, nielen s ohľadom na študentov, ale aj vyučujúcich samotných. S aktívnymi príspevkami vystúpili doc. R. Arpáš, doc. A. Kičková a dr. B. Pinterová. Účastníci si príspevky mohli vypočuť buď fyzicky, alebo virtuálne. Počas podujatia boli prítomným predstavené dva úspešné projektové výstupy – vedecká monografia a melodická príručka s konkrétnymi návrhmi dobrej praxe.

LTTA bol cielene zameraný na pedagógov troch partnerských univerzít, ktoré sa na projekte podieľali. Išlo o Adam Mickiewicz University in Poznań (Poľsko), Univerzitu Konštantína Filozofa (Slovensko) a Univerzitu Hradec Králové. Z každej inštitúcie sa LTTA akcie zúčastnilo 10 pedagógov, vrátane jedného študenta doktorandského štúdia z každej univerzity. Slovenskú stranu zastupovali : prodekan pre vzdelávanie na FF UKF v Nitre dr. P. Petráš, doc. R. Arpáš, doc. A. Kičková, dr. Mária Kočnerová, dr. B. Pinterová , doc. M. Štrbová, dr. Kocina, dr. E. Jirkal, dr. Kocinová a doktorand M. Maršálek. Workshopy, semináre i praktické ukážky sa zamerali na posilnenie kompetencií a schopností účastníkov v oblasti pedagogiky a didaktiky humanitných predmetov, napr. aj vo forme využívania AI vo vzdelávacom procese. Diskusie upevnili vzájomné väzby medzi univerzitami, v oblasti výskumu a medzinárodnej spolupráce.

Obe podujatia doplnili neformálne stretnutia v rámci voľnočasových aktivít pripravených Univerzitou Hradec Králové pre účastníkov oboch akcii, napr. spoznávanie pamätných miest v Hradci Králové, stolnotenisový zápas troch univerzít ai. Celkové nastavenie programu, vzdelávacieho, i voľnočasového viedlo k zámeru spolupracovať na ďalšom projekte Erasmus+.
Všetky informácie o projekte sú dostupné na stránke: www.uhk.cz/sshteaching21

 

Text: doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD., Katedra histórie FF UKF v Nitre
Foto: Bc. Josef Ležák, Univerzita Hradec Králové, Česká republika

 

Partneri

Spolupracujeme

img