Sledujte nás:
 • Na bakalárske študijné programy v dennej forme budú uchádzači/uchádzačky prijatí bez prijímacích skúšok (okrem študijného programu marketingová komunikácia a reklama v dennej forme), v prípade nutnosti výberu z vyššieho počtu uchádzačov/uchádzačiek na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia.
 • Hodnotiacimi kritériami na prijatie sú:
  • Pri študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo priemer známok z koncoročných vysvedčení 2. a 3. ročníka strednej školy (alebo ekvivalentné ročníky na zahraničnej strednej škole) z profilových predmetov. Profilové predmety jednotlivých jazykových kombinácií uvádzame v zátvorkách: anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúra (anglický jazyk, nemecký jazyk), anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra (anglický jazyk, ruský jazyk), anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra (anglický jazyk, slovenský jazyk), anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra (anglický jazyk, španielsky jazyk), nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra (nemecký jazyk, ruský jazyk), nemecký jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra (nemecký jazyk, slovenský jazyk), nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra (nemecký jazyk, španielsky jazyk), ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra (ruský jazyk, slovenský jazyk), ruský jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra (ruský jazyk, španielsky jazyk).
   * Možná je kombinácia niektorého z uvedených jazykov aj s maďarským jazykom a kultúrou (prihláška sa podáva na Fakultu stredoeurópskych štúdií).
   ** Keďže pri všetkých jazykových kombináciách je pri nácviku prekladu a tlmočenia cieľovým jazykom slovenčina, pri všetkých jazykových kombináciách sa predpokladá znalosť slovenského jazyka na úrovni B2.
   *** Okrem študijného priemeru sa zohľadňujú aj aktivity počas štúdia na strednej škole (uchádzač/uchádzačka doloží certifikáty, diplomy a iné potvrdenia ako prílohy k prihláške).
  • Pri študijnom programe žurnalistika a medziodborovej kombinácii žurnalistika – história priemer známok z koncoročných vysvedčení 2. a 3. ročníka strednej školy (alebo ekvivalentné ročníky na zahraničnej strednej škole) z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka. Pre štúdium žurnalistiky sa vyžaduje znalosť slovenského jazyka na úrovni B2.
  • Pri študijnom programe anglistikaučiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii priemer známok z koncoročných vysvedčení 2. a 3. ročníka strednej školy (alebo ekvivalentné ročníky na zahraničnej strednej škole) z profilového predmetu anglický jazyk a literatúra.
  • Pri študijnom programe marketingová komunikácia a reklama je podmienkou prijatia vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov bude urobené na základe výsledkov z prijímacej skúšky a výsledkov zo strednej školy – priemer známok z koncoročných vysvedčení 2. a 3. ročníka strednej školy (alebo ekvivalentné ročníky na zahraničnej strednej škole). Zohľadňuje sa aj znalosť slovenského jazyka – odporúčaná jazyková úroveň B1. V prípade, že počet prihlásených neprekročí 15 % predpokladaného počtu prijatých, môže dekan zrušiť prijímaciu skúšku.
  • Na ostatné jednoodborové, medziodborovéučiteľské študijné programy prijímame uchádzačov na základe študijného priemeru na koncoročných vysvedčeniach 2. a 3. ročníka strednej školy (alebo ekvivalentných ročníkov na zahraničnej strednej škole) a aktivít počas stredoškolského štúdia.
   Pri učiteľskom štúdiu si uchádzač/uchádzačka vyberá kombináciu dvoch predmetov z nasledujúcej ponuky: anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, história, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, románske jazyky a literatúry, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, výchova k občianstvu.
   * Uchádzač/uchádzačka si môže vybrať aj kombináciu ľubovoľného predmetu z uvedenej ponuky s predmetom učiteľského štúdia z ponuky Fakulty prírodných vied a informatiky, Fakulty stredoeurópskych štúdií alebo Pedagogickej fakulty (v takom prípade podáva uchádzač/uchádzačka prihlášku na jednu z uvedených fakúlt podľa prvého zvoleného predmetu v kombinácii).
   ** Pri štúdiu učiteľstva aprobačných predmetov v kombinácii a študijného programu editorstvo a vydavateľská prax je odporúčaná jazyková úroveň B2.
   *** Pri učiteľstve románskych jazykov a literatúr si uchádzač/uchádzačka vyberá špecializáciu na jeden cudzí jazyk alebo viac z nasledovných cudzích jazykov: francúzsky, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Odporúčaná minimálna jazyková úroveň zvoleného jazyka je A0 – A1. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť ako poznámku v prihláške.
   **** Pri študijnom programe riadenie kultúry a turizmu je možné zvoliť si zameranie na anglický alebo nemecký jazyk. Povinná znalosť cudzieho jazyka je B1. Zvolený cudzí jazyk je nutné uviesť ako poznámku v prihláške.
 • Prepočty aritmetických priemerov z koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník SŠ alebo prepočty známok získaných za jednotlivé profilové predmety na body sa vykonávajú prostredníctvom AIS podľa kritérií uvedených v nasledujúcej tabuľke:

 

Dolná hranica Horná hranica Body (b.)
1.00 1.20 25
1.21 1.35 23
1.36 1.50 21
1.51 1.65 19
1.66 1.80 17
1.81 1.95 15
1.96 2.10 13
2.11 2.50 10
2.51 5.00 0

 

  • Za aktivity počas stredoškolského štúdia možno získať maximálne 10 bodov.
  • Uchádzačovi, ktorý nevydokladuje výsledky predchádzajúceho štúdia, sa v prijímacom konaní priradí bodové hodnotenie 0.
  • Podmienkou zápisu do 1. ročníka je predloženie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia. Zahraniční študenti predkladajú úradne overenú fotokópiu Rozhodnutia  o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní (vydáva Regionálny úrad odboru školstva príslušného okresného úradu – v ktoromkoľvek okresnom meste).

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V EXTERNEJ FORME

Termín na podanie prihlášky: 31. marec 2024

Dĺžka štúdia: 3 roky
* V externej forme je štúdium spoplatnené. Výška školného je uvedená pri jednotlivých študijných programoch.

Získaný titul: bakalár (Bc.)

Povinné prílohy prihlášky: štruktúrovaný životopis, overená fotokópia maturitného vysvedčenia (v prípade zahraničných uchádzačov/uchádzačiek úradne overená fotokópia Rozhodnutia o uznaní dokladu o úplnom strednom vzdelaní alebo strednom odbornom vzdelaní – vydáva Regionálny úrad odboru školstva príslušného okresného úradu – v ktoromkoľvek okresnom meste), v prípade zahraničných uchádzačov/uchádzačiek o štúdium dokladovaná znalosť slovenského jazyka na úrovni B2 (ak sa hlásia na študijné programy prekladateľstvo a tlmočníctvo, žurnalistika a žurnalistika – história)
* V prípade, že uchádzač/uchádzačka v čase podávania prihlášky ešte nedisponuje maturitným vysvedčením, doloží ho v deň zápisu na štúdium.

Podmienky prijatia:

 • Základnou podmienkou prijatia na externé bakalárske štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie, ktoré uchádzač/uchádzačka dokladuje úradne overenou kópiou maturitného vysvedčenia.

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V DENNEJ A EXTERNEJ FORME

Termín na podanie prihlášky: 30. apríl 2024

Dĺžka štúdia: 2 roky (v dennej aj externej forme)
* V externej forme je štúdium spoplatnené. Výška školného je uvedená pri jednotlivých študijných programoch.

Získaný titul: magister (Mgr.)

Povinné prílohy prihlášky: štruktúrovaný životopis, úradne overená kópia diplomu a dodatku k diplomu potvrdzujúce získanie prvého stupňa vysokoškolského vzdelania (zahraniční uchádzači/uchádzačky dokladajú nostrifikáciu diplomu), v prípade zahraničných uchádzačov/uchádzačiek o štúdium dokladovaná znalosť slovenského jazyka na úrovni B2 (ak sa hlásia na študijné programy prekladateľstvo a tlmočníctvo, žurnalistika a žurnalistika – história)
* Ak v čase podania prihlášky uchádzač/uchádzačka ešte dokladmi o ukončenom vzdelaní nedisponuje, doloží ich v deň zápisu na štúdium.
* Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia na UKF v Nitre, ktorí si podávajú prihlášku v roku ukončenia bakalárskeho štúdia, doklady o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní I. stupňa nedokladajú.

Podmienky prijatia:

 • Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium druhého stupňa – magisterského štúdia je absolvované vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (podľa §56 ods. 2, zákona 131/2002).
 • Zohľadňuje sa aj príbuznosť vyštudovaného bakalárskeho študijného programu.

 

Doktorandské štúdium v dennej a externej forme

Dĺžka štúdia: 3 roky v dennej forme, 4 roky v externej forme
* V externej forme je štúdium spoplatnené. Výška školného je uvedená pri jednotlivých študijných programoch.

Získaný titul: philosophiae doctor (PhD.)

Povinné prílohy:  štruktúrovaný životopis, úradne overená kópia diplomu a dodatku k diplomu potvrdzujúce získanie prvého stupňa vysokoškolského vzdelania (zahraniční uchádzači/uchádzačky dokladajú nostrifikáciu diplomu), zoznam predchádzajúcej publikačnej a inej odbornej činnosti a projekt dizertačnej práce na vybranú tému v rozsahu cca 3 – 5 strán
* Ak uchádzač o doktorandský stupeň štúdia v čase podania prihlášky ešte doklady nemá, dokladuje štúdium výpisom výsledkov štúdia z prebiehajúceho vysokoškolského štúdia druhého stupňa a požadované overené doklady v deň zápisu na štúdium.

Podmienky prijatia:

 • Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium tretieho stupňa – na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
 • Absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva:
  • z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  • z ústneho pohovoru z daného odboru,
  • z overenia znalosti svetového jazyka pri nejazykových študijných programoch (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).
 • FF UKF v Nitre si vyhradzuje právo zastaviť prijímacie konanie, ak v prihláške: uvedené údaje poskytnuté uchádzačom sú nepravdivé alebo neúplné a nemožno ich verifikovať, nie je uvedený názov študijného programu, neobsahuje prílohu – doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
Partneri

Spolupracujeme

img