Sledujte nás:

Slávnostné odovzdanie diplomov víťazom ŠVOUČ

  • 31. mája 2024

Dňa 13. mája 2024 sa na Filozofickej fakulte konala slávnosť, na ktorej dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD., odovzdal diplomy víťazom tohtoročnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. Ide o najvýznamnejšie podujatie fakulty, ktoré je špeciálne zamerané na výskumnú a umeleckú činnosť študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, na verejnú prezentáciu ich vlastnej tvorby zacielenú na kreatívne rozvíjanie ich schopností a zručností. Filozofická fakulta tak pokračuje v zavedenom systéme, ktorého cieľom je zapojiť študentov s výbornými študijnými výsledkami a s najlepším hodnotením v súťažiach ŠVOUČ do vedeckej práce na katedrách a ústavoch fakulty a pripraviť budúcich uchádzačov o doktorandské štúdium.

Dekan fakulty vyzdvihol vo svojom príhovore kvalitu prezentovaných prác a kreatívne umelecké výkony a poďakoval všetkým koordinátorom, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení jednotlivých sekcií, ako aj školiteľom za náležitú odbornú pomoc, ktorá prispela k zdarným prezentáciám svojich poslucháčov. Zároveň pri tejto príležitosti odovzdal aj ďakovné listy pedagógom s najvyšším počtom školených prác, a to doc. Mgr. Andrei Blaščíkovej, PhD. (Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda), doc. Mgr. Györgyi Jankovej, PhD. (Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy), PhDr. Márii Kočnerovej, PhD. (Katedra filozofie a politológie).

Tohtoročná súťaž, ktorá sa konala v dňoch 25. a 26. marca 2024, priniesla v 17 sekciách 125 súťažných prác, na ktorých sa podieľalo 179 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Všetky práce prešli štandardne oponentúrou a o víťazoch jednotlivých sekcií rozhodli odborné komisie. Víťazné práce, podporené mimoriadnym štipendiom, budú uverejnené vo vedecko-odbornom interdisciplinárnom časopise Prohuman. zároveň budú nominované na prémiu Literárneho fondu.

Fotogaléria

Zoznam víťazov

Text: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Foto: Ing. Marián Mancír, Katedra žurnalistiky a nových médií

Partneri

Spolupracujeme

img