Sledujte nás:

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii


Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Študijný plán študijného programu výchova k občianstvu je vystavaný na požiadavkách a potrebách predmetu občianska náuka, absolvent je prioritne pripravovaný pokračovať vo vzdelávaní v danom odbore na magisterskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Získané odborné vedomosti, profesijné schopnosti a zručnosti poskytujú potenciál získať úplnú učiteľskú spôsobilosť.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á vo väzbe na absolvovaný pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Partneri

Spolupracujeme

img