Sledujte nás:

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii


Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/absolventka druhého stupňa štúdia estetickej výchovy má kompetencie kvalifikovane a samostatne interpretovať diela všetkých umeleckých druhov a popkultúrnych artefaktov, kultúrne ustanovujúce prapríbehy, ako aj mimoumelecké estetické fenomény, a to aj v intertextulánych, medzidruhových a historickovývinových súvislostiach a aplikovať tieto zručnosti vo vzťahu k aktuálnym problémom výchovno-vzdelávacej, umeleckej a kultúrnej praxe. Osvojil(a) si základné princípy metodiky vyučovania esteticko-výchovných predmetov, dokáže aplikovať kreatívnu praktickú metodiku.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka magisterského štúdia estetickej výchovy je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Je teda odborne pripravený/á na profesiu samostatného učiteľa základných či stredných škôl tých typov predmetov, ktoré sa zaoberajú výkladom umeleckých, estetických a kultúrnych javov, teda estetickej výchovy, mediálnej výchovy, kultúry a umenia a pod. Uplatňuje sa aj v rozličných oblastiach umenovednej a umeleckej sféry či kultúrneho života, a to nie len v pozícii galerijného pedagóga. Je spôsobilý/á pokračovať vo vzdelávaní na 3. stupni vysokoškolského štúdia a na tejto báze pôsobiť v umenovedne orientovaných ustanovizniach.

Partneri

Spolupracujeme

img