Sledujte nás:

Estetika


Študijný odbor: 2.1.6 estetika

Prijímacie skúšky pozostávajú:

  1. z prezentácie projektu dizertačnej práce,
  2. z overenia odbornej orientácie uchádzača v predmetnej problematike,
  3. z overenia znalosti svetového jazyka.

Hlavnou témou ústneho pohovoru je diskusia o pripravenosti uchádzača na doktorandské
štúdium a na výskum, ktorý by chcel v rámci tohto štúdia realizovať. Na pohovore sa priamo neskúšajú teoretické poznatky, avšak od uchádzačov sa očakáva dobrá orientácia a erudovanosť v danej problematike a používanie adekvátneho terminologického aparátu.

Pohovor bude prebiehať nasledovne:

  • uchádzač sa stručne predstaví (pokiaľ nie je absolventom estetiky vyštudovanej na UKF v Nitre) a v rozsahu najviac 15 minút objasní svoj projekt dizertačnej práce (dôrazne žiadame o dodržanie uvedeného časového limitu!);
  • v diskusii zodpovie na otázky členov prijímacej komisie.

Prípadné technické zabezpečenie prezentácie projektu si v súčinnosti s PhDr. Ľuboslavom Horvátom, pracovníkom FF UKF, pripraví v dostatočnom predstihu pred začiatkom prijímacieho pohovoru uchádzač.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

  1. Kvalita a odborná vecnosť spracovania projektu, 10 bodov
  2. Prezentácia projektu, 10 bodov
  3. Prehľad doterajších odborných aktivít uchádzača (publikačná činnosť, účasť na ŠVOUČ, organizácia a účasť v iných súťažiach a i.), 6 bodov
  4. Jazykové predpoklady uchádzača na vedeckú prácu a výskum v danom študijnom odbore, 4 body

Spolu: 30 bodov