Sledujte nás:

Pozvánka na stretnutie so zahraničnými študentmi 1. ročníka, ktorí navštevujú kurzy slovenského jazyka

  • 19. októbra 2023
Pozývame všetkých zahraničných študentov 1. ročníka, ktorí v termíne 18. – 22. septembra 2023 absolvovali Úvodný kurz slovenského jazyka a kultúry (študenti Filozofickej fakulty UKF aj študenti z iných fakúlt UKF) alebo v tomto semestri navštevujú niektorý z predmetov Slovenský jazyk pre cudzincov, na spoločné stretnutie s vedením Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. 11. 2023 o 11:00 hod. v spoločenskej miestnosti (bývalá jedáleň, budova Filozofickej fakulty UKF, Štefánikova trieda 67). Cieľom stretnutia je získať od vás spätnú väzbu na realizované jazykové kurzy. Na záver stretnutia budú úspešným absolventom Úvodného kurzu slovenského jazyka a kultúry odovzdané certifikáty potvrdzujúce absolvovanie kurzu. Pokiaľ máte v tomto čase výučbu, budete z nej ospravedlnení. Tešíme sa na stretnutie!
INVITATION TO A MEETING WITH FIRST-YEAR FOREIGN STUDENTS WHO ATTEND SLOVAK LANGUAGE COURSES
We invite all 1st-year foreign students who attended the Introductory Course of Slovak Language and Culture between September 18 and 22, 2023 (students of the Faculty of Arts and students from other faculties of CPU in Nitra) or who are attending the lectures of the Slovak Language for Foreigners course this semester for a joint meeting with the management of the Faculty of Arts, CPU in Nitra, which will take place on Monday, October 23, 2023, at 11:00 a.m. in the meeting room (former dining room, Faculty of Arts building, Štefánikova tr. 67). The aim of the meeting is to get feedback from you on the Slovak language courses. At the end of the meeting, successful graduates of the Introductory Course of Slovak Language and Culture will receive certificates confirming the course completion. If you have classes at that time, you will be excused from it.
We look forward to our meeting!
Partneri

Spolupracujeme

img