Sledujte nás:

Národný štipendijný program – nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

  • 19. septembra 2023

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola ZVEREJNENÁ NOVÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

UZÁVIERKA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ JE 31. OKTÓBRA 2023 DO 16:00 HOD., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

VÝSLEDKY výberu budú zverejnené na našej webovej stránke www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani, a to najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou. Univerzitám budú postupne poskytnuté zoznamy štipendistov, adresované prorektorom pre zahraničie.

ŠTIPENDIÁ SÚ URČENÉ PRE ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a POSTDOKTORANDOV pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku na odkaze nižšie. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:

KRISTÍNA SALLEROVÁ (nsp-sk@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;

ONDREJ ARADSKÝ (nsp-foreign@saia.sk), uchádzači (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) o štipendium zo zahraničia;

SILVIA LIPOVSKÁ (nsp-foreign2@saia.sk), uchádzači (študent, doktorand) o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zo štátneho rozpočtu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2024, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2024/2025.

DÁVAME DO POZORNOSTI, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované štyri webináre zamerané primárne na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Tri webináre budú určené slovenským záujemcom a jeden pre zahraničných záujemcov, ktorý bude vedený v anglickom jazyku.

Rozpis webinárov je nasledovný:

20. 9. 2023 O 14:00 Štipendiá NŠP na štúdium a výskum do celého sveta – pre študentov, doktorandov a postdoktorandov,

3. 10. 2023 O 14:00 Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť – webinár pre doktorandov a postdoktorandov,

9. 10. 2023 O 14:00 Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť – webinár pre študentov VŠ,

13. 10. 2023 O 14:00 Study/research in Slovakia with the National Scholarship Programme.

Bližšie informácie o webinároch, ako aj odkazy na pripojenie sa, budú postupne zverejňované na webových stránkach SAIA a Národného štipendijného programu, resp. na sociálnych sieťach SAIA, n. o.

Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť leták NŠP:

https://saiaslovakia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ondrej_aradsky_saia_sk/En84HtqRE_1JreXstoM_dg8BOc7IoHQXaqc2v9zQAB3L9Q?e=luyJ6o

Partneri

Spolupracujeme

img