Sledujte nás:

Workshop na tlmočníckom ústave FF UKF v Nitre

  • 30. novembra 2023

Workshop pod názvom Rodinné právo medzi prielivom La Manche a Veľkou mlákou sa uskutočnilo 25. novembra 2023 sa na Tlmočníckom ústave FF UKF. Workshopu sa zúčastnilo 14 prekladateliek a prekladateľov z celého Slovenska. Tlmočnícky ústav tak nadviazal na tradíciu terminologických workshopov, ktoré sa pred pandemickým obdobím konali pravidelne dvakrát do roka pre jazykovú kombináciu nemčina – slovenčina.
Workshop anglickej právnej terminológie viedla Mag. Karolína Šajánková, úradná prekladateľka a tlmočníčka pre jazyk anglický a nemecký. Mag. Šajánková je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Viedeň a disponuje erudovanými poznatkami a dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sú nevyhnutné pre tlmočnícke a prekladateľské úkony v oblasti právnej komunikácie.

V rámci workshopu boli formou prednášky predstavené základy rodinného práva USA a Veľkej Británie a terminologické a kolokačné osobitosti prekladu vybraných textových žánrov rodinného práva. V praktickej časti workshopu mali účastníčky a účastníci možnosť individuálne vyhotovené preklady nielen prekonzultovať, ale dozvedieť sa aj viac o „nástrahách“ právneho prekladu, vyplývajúcich o. i. z ukotvenia termínov v rôznych právnych systémoch, ich odlišného pojmového chápania, existencie terminologických lakún či kultúrnych, štylistických a pragmatických špecifík právneho diskurzu v danom jazyku. Workshop prebiehal interaktívnou formou a počas celého dňa na ňom vládla otvorená, konštruktívna a kolegiálna atmosféra. Na záver dostali účastníčky a účastníci osvedčenia o absolvovaní workshopu.

Na základe odoziev môžeme s potešením konštatovať, že sa workshop anglickej právnej terminológie stretol u účastníčok a účastníkov s mimoriadne pozitívnym ohlasom. Za všetky vyberáme nasledovné:
„Chcem sa Vám poďakovať za ďalší skvelý seminár, ktorý ste v Nitre zorganizovali. Už teraz sa teším na ďalší, pokojne aj so zanieteným slovenčinárom, ktorý by nás, prekladateľov, upozornil na chyby, ktoré v prekladoch do slovenčiny často robíme.“
„Privítala by som, keby sa takéto workshopy konali aj častejšie, sú výbornou platformou na výmenu skúseností a doplnenie si poznatkov „z prvej ruky“.“
„Som rada, že som sa workshopu v Nitre mohla zúčastniť, je pre mňa dobrou prípravou na odborné skúšky, ktoré ma čakajú.“
TÚ FF plánuje organizovať v letnom semestri 2024 podobné podujatia v rámci ďalšieho vzdelávania úradných prekladateliek a prekladateľov a tlmočníčok a tlmočníkov aj pre iné jazyky.

Text: doc. PaedDr. Oľga Wrede, PhD. – riaditeľka TÚ FF UKF v Nitre
Foto: Mag. Karolína Šajánková

Partneri

Spolupracujeme

img