Sledujte nás:

Ak potrebujete podrobnejšie informácie píšte mail na: prijimackyff@ukf.sk

Sprievodca prijímacím konaním

Návod ako postupovať pri prijímacom konaní na FF UKF v Nitre

V prvom kroku si vyberte študijný program podľa stupňa štúdia, ktorý chcete študovať.

Bakalárske programy (Bc.)

Magisterské programy (Mgr.)

Rigorózne štúdium (PhDr.)

Doktorandské štúdium (PhD.)

Ak sa na Vami zvolený študijný program koná prijímacia skúška, dostanete najneskôr 6 týždňov pred konaním vlastnej prijímacej skúšky pozvánku, v ktorej budú uvedené presné termíny.

Ak sa na Vami zvolený študijný program nekonajú prijímacie skúšky, musíte čakať už len na rozhodnutie dekana o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

Predpokladané termíny prijímacích skúšok

Rozhodnutie dekana o prijatí/neprijatí na štúdium dostanete doporučenou poštou na adresu uvedenú v prihláške. Rozhodnutie bude zaslané všetkým uchádzačom po zasadnutí prijímacej komisie.

V prípade, že ste boli prijatý/á na štúdium na Filozofickej fakulte musíte vyplniť elektronickú návratku, aby ste mohli nastúpiť na štúdium.

Elektronická návratka

Ak ste boli prijatý/á v prijímacom konaní a bola Vám táto skutočnosť oznámená rozhodnutím dekana, môžete sa zapísať na štúdium príslušného študijného programu prostredníctvom elektronického zápisu.

Elektronický zápis na štúdium