Sledujte nás:

Žurnalistika – História *


Charakteristika študijného programu

Medziodborový bakalársky študijný program žurnalistika – história je prienikom dvoch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby v rámci histórie poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokáže s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce. Absolventi tiež získajú poznatky z oblasti rozhlasovej a televíznej tvorby, nových médií a metodiky žurnalistickej práce, základov mediálnej semiotiky, interpretácie mediálnych obsahov a mediálnej gramotnosti ako základ pre prácu v médiách. Absolventi študijného programu dokážu nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, čo sa prejavuje najmä v schopnosti vedeckej argumentácie pri spracovávaní zadaného problému témy bakalárskej práce. Svoje vedecké zistenia vie komunikovať s vedeckou i laickou obcou a dosiahnuté závery si vie obhájiť. Pri výskume a koncipovaní textov uplatňuje princípy etického správania a pozná dôsledky neetického konania pre jeho ďalšie profesijné pôsobenie. Absolventi prvého stupňa štúdia sú schopní ďalej samostatne získavať nové informácie z odboru.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe žurnalistika – história nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy. Sú schopní zastávať zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív), redakciách webových, printových, auditívnych alebo audiovizuálnych médií (redaktor).

Partneri

Spolupracujeme

img