Sledujte nás:

Žurnalistika


Charakteristika študijného programu

Študijný program na magisterskom stupni štúdia zabezpečuje získanie teoretických i praktických vedomostí a zručností potrebných na profesionálne uplatnenie v mediálnej (redakčnej, publicistickej) oblasti. Záber študijného program a jeho korešpondencia s aktuálnymi požiadavkami mediálnej sféry ako takej zároveň umožňuje absolventom získať kompletné odborné poznatky pre prácu v redakciách tlačovín, vydavateľstvách, v TV, rozhlase, nových médiách a v oblasti public relations.

Uplatnenie absolventov

Študijný program ponúka študentom široký záber uplatnenia. Od práce v rôznych funkciách (redaktor, moderátor atď.) a odboroch mediálnej sféry (redakcie printových médií, vydavateľstvá, rozhlas, televízia, nové médiá) až po oblasť public relations, v ktorej sa môžu absolventi realizovať ako erudovaní tlačoví tajomníci, hovorcovia či manažéri so špecializáciou na mediálne pôsobenie.

Partneri

Spolupracujeme

img