Sledujte nás:

Žurnalistika


Charakteristika študijného programu

Program štúdia je orientovaný na teoretické základy žurnalistiky a masovej komunikácie, poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, praktické skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností a redaktorskej práce v rozhlase, televízií, tlači a v nových médiách. Absolventi získajú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch stvárňovania textových, obrazových, zvukových a audiovizuálných komunikátov, o procese redigovania.

Uplatnenie absolventov

Študijný program dáva absolventovi možnosť uplatniť sa v odboroch mediálnej sféry, v rôznych funkciách v oblasti prípravy, tvorby mediálnych komunikátov (v redakciách printových médií, vydavateľstiev, v rozhlase, televízii a nových médií). Absolvent nájde uplatnenie aj v oblasti public relations (ako tlačový tajomník, hovorca, manažér so špecializáciou na mediálne pôsobenie).

Partneri

Spolupracujeme

img