Sledujte nás:

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii


Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Obsahové vymedzenie je zamerané na naplnenie požiadaviek prípravy učiteľov v predmetovej špecializácii, zabezpečujúcej učebný predmet občianska náuka pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie. Určujúcim hľadiskom profilu absolventa je zvládnutie odborných vedomostí z ťažiskových filozofických disciplín a príbuzných vied o spoločnosti; ovládanie obsahu disciplín svojej špecializácie, princípov jeho štruktúry na vysokej teoretickej úrovni. Absolvent je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. V rámci diskurzu vie analyzovať aktuálne filozofické, sociologické, politologické, estetické a ďalšie problémy súčasnosti, je plne zorientovaný v relevantných problémoch.
Prvý rok štúdia predstavuje rozširovanie vedomostí predovšetkým v nadväznosti na aktuálne požiadavky/témy/problémy v oblasti sociológie a politológie. Zameriava sa na štúdium teórie štátu a práva a na problematiku občianstva vo vzťahu k ľudskej dôstojnosti. Študent je vedený k syntetizujúcemu charakteru vzdelávania, k autonómnemu odhaľovaniu kontextuality vzťahov filozofie a vedy a umenia a kultúry. Študent sa tiež učí rozvíjať praktické didakticko-metodické zručnosti, dokáže aplikovať prierezové tematiky, aktívne uplatniť vzťahy medzi učebnými predmetmi, ale aj špecifické vzťahy medzi jednotlivými vednými oblasťami v kontexte občianskej náuky. V druhom roku je štúdium zavŕšené prehlbovaním vedomostí z oblasti filozofie a odborovej didaktiky, s preferenciou na jej aktuálne problémy, reflektujúc tak relatívne rýchle sa meniace požiadavky v učebnom predmete občianska náuka tak z obsahového ako aj realizačného hľadiska.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Prioritne je teda pripravený pôsobiť ako učiteľ vyučovacieho predmetu občianska náuka na základných a stredných školách.
Študijný plán z obsahového aspektu disponuje relatívne širokým vedeckým záberom a rozvíjaním praktických zručností, ktoré umožňujú úspešné uplatnenie sa absolventov aj v iných povolaniach, v oblasti školstva a vzdelávania. Didakticko-metodická príprava umožňuje absolventom pracovať ako metodik, koordinátor učebných osnov, špecialista na učebné osnovy, poradca v otázkach učebných a vzdelávacích metód a pod.
Absolventi/ky učiteľstva výchovy k občianstvu disponuje odbornými vedomosťami z oblastí práva, politológie, sociológie, majú tak reálne predpoklady pracovať v štátnej správe a samospráve, v povolaniach predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov, ako predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií.

Partneri

Spolupracujeme

img