Sledujte nás:

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii


Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

V jazykovednej zložke programu absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka, vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a význame slovenčiny v medziľudskej komunikácii. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne poznatky a odborné vedomosti z literárnoteoretických, literárnohistorických a literárnokritických oblastí, doplnené o systematické poznatky o súvislostiach slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Teoretické poznatky vie absolvent tvorivo aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese a je schopný rozvinúť svoj záujem o celoživotné vzdelávanie a sebavzdelávanie.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Partneri

Spolupracujeme

img