Sledujte nás:

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii


Charakteristika študijného programu

Predmetová špecializácia

(francúzsky a/alebo taliansky a/alebo španielsky jazyk a literatúra)
Absolvent učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr nadobudne na bakalárskom stupni štúdia všeobecný prehľad o románskom jazyku v zvolenej špecializácii, o jeho zvukovom, morfosyntaktickom a lexikálnom systéme, súčasne sa zorientuje v literárnych a kultúrnych témach krajín, v ktorých sa daným jazykom hovorí. Absolvent dokáže vďaka predmetom vyučovaným vo zvolenom cudzom jazyku analyzovať texty reprezentujúce rozličné funkčné štýly vo zvolenom románskom jazyku, a to na všeobecnej komunikačnej úrovni, ako aj z hľadiska ich gramatickej či lexikálnej výstavby, osobitne vie uplatniť interpretačný prístup k textom literárneho charakteru. Dokáže analyzovať a prekladať jednotlivé typy textov. Je oboznámený s hlavnými jazykovými, literárnohistorickými i kultúrnymi podobnosťami aj odlišnosťami španielskeho a/alebo francúzskeho a/alebo talianskeho a slovenského prostredia.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s Absolvent/absolventka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Partneri

Spolupracujeme

img