Sledujte nás:

Učiteľstvo románskych jazykov a literatúr v kombinácii


Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

(francúzsky a/alebo taliansky a/alebo španielsky jazyk a literatúra)
Absolvent/ka učiteľského študijného programu učiteľstvo románskych jazykov a literatúr má systematické a – v závislosti od svojej individuálnej profilácie – aj špecializované teoretické i praktické znalosti zvoleného románskeho jazyka. Orientuje sa v oblasti štylistiky, pragmatiky, textológie, semiotiky. Má schopnosť koherentného pohľadu na problematiku študovanej románskej literatúry, solídne sa orientuje v ich vývinových procesoch, kultúrnych kontextoch aj aktuálnych témach. Vie svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti na samostatnej odbornej (prípadne aj vedeckej) a umeleckej úrovni použiť v interkultúrnej komunikácii a v pedagogickom procese či v procese prekladu. Je plne kvalifikovaný/á na prácu učiteľa/učiteľky zvoleného románskeho jazyka na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže viesť žiakov a študentov v ich prezenčnej aj domácej príprave a podporovať ich rozvoj. Je schopný/á orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, ako aj zúčastňovať sa na tvorbe vzdelávacích programov na úrovni školy a zostavovať metodické materiály pre vyučovanie. V závislosti od študijnej profilácie a štruktúry absolvovaných predmetov sa študent môže prihlásiť na štátnu skúšku z minimálne jedného, najviac zo všetkých ponúkaných románskych jazykov.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii.

Partneri

Spolupracujeme

img