Sledujte nás:

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii


Charakteristika študijného programu a profil absolventov

Predmetová špecializácia

Absolvent/ka magisterského študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) disponuje komunikatívnou kompetenciou v nemeckom jazyku na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a teoretickými poznatkami o zásadných aspektoch fungovania jazykového systému súčasnej nemčiny a o diachrónnom vývoji nemčiny. Zároveň sa dobre orientuje v zásadných metodologických otázkach lingvistického výskumu. Má dobré poznatky o jednotlivých epochách dejín nemeckej literatúry. Komplexné teoretické poznatky zo všeobecnej didaktiky a didaktiky a metodiky nemeckého jazyka a literatúry tvoria dobré východisko pre ich adekvátnu a inovatívnu aplikáciu vo vzdelávacom procese.

Učiteľské kompetencie

Absolvent/ka má vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Ovláda obsahy všeobecného vzdelávania a obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený s metodológiou tvorby obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Tento obsah dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Absolvent/ka získal primerané poznatky z oblasti organizácie a riadenia vzdelávania, ako aj metód výskumu a vývoja v oblasti pedagogiky. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný/á participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Absolvent/ka má hlboké teoretické vedomosti o súčasných modeloch vzdelávania, pozná obsah a metodológiu disciplín svojej predmetovej špecializácie, teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný/á účelne podporovať rozvoj informačnej gramotnosti žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. Absolvent/ka ovláda tvorbu metodických textov so širšou aplikovateľnosťou.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka je spôsobilý/á byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii. Je schopný/á podieľať sa na príprave učebných materiálov a učebníc, ako aj metodických materiálov, pričom vie využiť svoju cudzojazyčnú kompetenciu na prehĺbenie a obohatenie sprostredkovaných poznatkov a informácií o nové aspekty. Zároveň je schopný učebné materiály pre výučbu cudzích jazykov kriticky posúdiť. Osvojené teoretické a empirické poznatky, ale i praktické zručnosti ho kvalifikujú pokračovať vo vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa.

Partneri

Spolupracujeme

img