Sledujte nás:

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii


Charakteristika študijného programu

Predmetová špecializácia

Absolvent/absolventka prvého stupňa štúdia estetickej výchovy ovláda základný kategoriálny aparát estetiky a semiotiky umenia, dokáže pojmovo identifikovať všetky úrovne a prvky umeleckého diela (predovšetkým slovesného, výtvarného a hudobného), je oboznámený/á so základnými príznakmi všetkých umeleckých slohov a so základnými princípmi estetického myslenia od staroveku po súčasnosť a ovláda metodologické východiská výučby esteticko-výchovných predmetov definované na základe autonómne vytvorenej a celoštátne akceptovanej koncepcie praktickej estetiky.

Učiteľské kompetencie

Absolventi/absolventky majú vďaka štúdiu spoločného učiteľského základu vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, poznajú základné pedagogické a psychologické podmienky výchovy a vzdelávania. Obsah štúdia je orientovaný tak, aby absolvent/ka získal/a vedomosti a zručnosti v oblasti pedagogicko-psychologického a sociálneho aspektu edukácie v odborno-vednom a metodickom rozmere študovanej kombinácie predmetov a schopnosti reflexie teoretickej bázy do edukačnej reality.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka štúdia programov učiteľského vzdelávania je schopný/á uplatniť sa ako asistent/ka učiteľov na nižšom a vyššom stupni sekundárneho vzdelávania. Odborná a metodická profilácia je kvalifikáciou na edukačnú činnosť v inštitúciách a zariadeniach voľnočasovej edukácie.

Partneri

Spolupracujeme

img