Sledujte nás:

Politológia


Charakteristika študijného programu

Študijný program je formulovaný interdisciplinárne, v súlade s odborom politické vedy zahŕňa systematické teoretické poznatky o moci, politike, politickom systéme, politických inštitúciách, politickom správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia, politických ideológiách, komparatívnej politológii, medzinárodných vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, európskej integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj znalosti výskumných metód a techník. Takisto zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Zahŕňa aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov, ktorých účinky prekračujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Koncipovaný je s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.
Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na úrovni hodnotenia; pozná aktuálne teoretické a metodologické prístupy, ako aj vývojové trendy a na tomto základe dokáže analyzovať a vyhodnotiť procesy a problémy na domácej a medzinárodnej politickej scéne a uskutočňovať komparatívnu analýzu týchto procesov. Vie sa orientovať v spôsoboch politickej komunikácie a marketingu a ich priemetom do praxe, ovláda teoretické základy jazyka politiky. Uvedomuje si a využíva interdisciplinárny charakter odboru. Absolvent disponuje adekvátnymi jazykovými kompetenciami a je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.

Partneri

Spolupracujeme

img