Sledujte nás:

Politológia


Charakteristika študijného programu

Študijný odbor politické vedy zahŕňa systematické teoretické poznatky o moci, politike, politickom systéme, politických inštitúciách, politickom správaní, politických teóriách, dejinách politického myslenia, politických ideológiách, komparatívnej politológii, medzinárodných vzťahoch, vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti, geopolitike, európskej integrácii, verejnej politike a verejnej správe a zároveň obsahuje aj znalosti výskumných metód a techník. Takisto zahŕňa poznatky o implementácii politiky na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni v meniacich sa politických, ekonomických, bezpečnostných, mediálnych a kultúrnych podmienkach medzinárodných vzťahov. Zahŕňa aj poznatky o fungovaní politiky na jednotlivých (lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej) úrovniach, ako aj o vývoji a interakciách štátnych a neštátnych aktérov, ktorých účinky prekračujú hranice štátov a ovplyvňujú politické, bezpečnostné, ekonomické, kultúrne a iné vzťahy v jednotlivých častiach sveta. Študijný program politológia je zameraný interdisciplinárne, kde sú, okrem základnej oblasti politológie a práva, zastúpené humanitné disciplíny a jazyková príprava. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu dokáže na primeranej úrovni aplikovať získané vedomosti a ovláda základné pojmy, kategórie, politické teórie a metodologické prístupy k analýze politiky na úrovni syntézy; vie vymedziť predmet a základné metódy odboru, jeho miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied; ovláda základné poznatky z dejín politického myslenia, politického systému, demokracie, teórie politických strán, politických hnutí, záujmových skupín a občianskych združení, politických procesov, volebných a straníckych systémov, integračných procesov a zoskupení, ľudských a občianskych práv, menšín v politike, verejnej správy, verejnej politiky, politickej geografie, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie, medzinárodného práva, bezpečnostných štúdií a národných, medzinárodných a geopolitických výziev. Vďaka odbornej praxi získava potrebné zručnosti v rôznych verejnoprávnych a samosprávnych inštitúciách. Uplatnenie nájde predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

Partneri

Spolupracujeme

img