Sledujte nás:

Marketingová komunikácia a reklama


Charakteristika študijného programu

Absolventi/tky študijného programu marketingová komunikácia a reklama na 2. stupni sa uplatnia predovšetkým ako riadiaci/e, výkonní/é a tvoriví/é pracovníci/čky marketingovej komunikácie a sú schopní/é získané tteoretické a praktické poznatky tvorivo využívať nie len v komerčnej sfére, ale i v treťom sektore a sociálnom marketingu. Samostatne pracujú na koncepcii i tvorbe obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ale i samostatne riešia úlohy a problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane. Profesionálne komunikujú s manažérmi, klientmi a špecialistami z iných oblastí.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, že na vysokej úrovni ovládajú proces tvorby propagačných prostriedkov a vedia realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy; majú znalosti z oblasti teórie i praxe marketingu, manažmentu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších oblastí marketingovej komunikácie, sú zorientovaní aj v oblasti mediálnej a masmediálnej komunikácie; ovládajú základy príbuzných disciplín ako sú psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia. Vedia navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia a vykonávať výskum v tejto oblasti a to s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokážu riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení/é na uplatnenie v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú špecializované pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
hlavný manažér značky (Senior brand manager)
hlavný umelecký riaditeľ (Senior art director)
komunikačný špecialista
koordinátor digitálnych kampaní (Digital campaign coordinator)
manažér digitálnych médií a výkonnostného marketingu (GHS Digital media & performance
marketing manager)
marketingový riaditeľ
marketingový špecialista
multimediálny špecialista (Multimedia specialist)
popredajný marketingový špecialista (After sales marketing)
PPC špecialista
PR (vzťahy s verejnosťou) manažér, pracovník externej komunikácie
produktový manažér
projektový manažér
reklamný plánovač
reklamný textár (Copywriter)
riadiaci pracovník v oblasti prieskumu trhu
riaditeľ kreatívny (Creative director)
scenárista (Scriptwriter)
špecialista – administrátor sociálnych médií (Social media lead adminstrator)
špecialista marketingových analýz
špecialista na online marketing (Online marketing specialist)
špecialista na podujatia (Event specialist)
špecialista pre sociálne médiá
tvorca obsahov (Content producer)

Partneri

Spolupracujeme

img