Sledujte nás:

Marketingová komunikácia a reklama


Charakteristika študijného programu

Absolventi/tky študijného programu marketingová komunikácia a reklama na 2. stupni sa uplatnia predovšetkým ako riadiaci/e, výkonní/é a tvoriví/é pracovníci/čky marketingovej komunikácie a sú schopní/é získané tteoretické a praktické poznatky tvorivo využívať nie len v komerčnej sfére, ale i v treťom sektore a sociálnom marketingu. Samostatne pracujú na koncepcii i tvorbe obsahovej i formálnej stránke propagačných prostriedkov, ale i samostatne riešia úlohy a problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej kampane. Profesionálne komunikujú s manažérmi, klientmi a špecialistami z iných oblastí.
Cieľom študijného programu je pripraviť absolventov a absolventky pre odbor tak, že na vysokej úrovni ovládajú proces tvorby propagačných prostriedkov a vedia realizovať komplexnú kampaň marketingovej komunikácie a reklamy; majú znalosti z oblasti teórie i praxe marketingu, manažmentu, propagácie, reklamy, public relations, direkt marketingu, sponzoringu a ďalších oblastí marketingovej komunikácie, sú zorientovaní aj v oblasti mediálnej a masmediálnej komunikácie; ovládajú základy príbuzných disciplín ako sú psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia. Vedia navrhovať a realizovať rozsiahle marketingovo-komunikačné riešenia a vykonávať výskum v tejto oblasti a to s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokážu riadiť tímy pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti marketingovej komunikácie a reklamy.

Uplatnenie absolventov

Absolventi a absolventky magisterského študijného programu marketingová komunikácia a reklama sú pripravení/é na uplatnenie v povolaniach spojených mediálnou a marketingovou komunikáciou ako sú špecializované pozície v reklamných, mediálnych a marketingových agentúrach, marketingovo-komunikačných oddeleniach komerčných i nekomerčných inštitúcií. Ide najmä o nasledovné pracovné pozície (niektoré ešte nemajú ustálený slovenský ekvivalent, preto ich uvádzame v angličtine):
hlavný manažér značky (Senior brand manager)
hlavný umelecký riaditeľ (Senior art director)
komunikačný špecialista
koordinátor digitálnych kampaní (Digital campaign coordinator)
manažér digitálnych médií a výkonnostného marketingu (GHS Digital media & performance
marketing manager)
marketingový riaditeľ
marketingový špecialista
multimediálny špecialista (Multimedia specialist)
popredajný marketingový špecialista (After sales marketing)
PPC špecialista
PR (vzťahy s verejnosťou) manažér, pracovník externej komunikácie
produktový manažér
projektový manažér
reklamný plánovač
reklamný textár (Copywriter)
riadiaci pracovník v oblasti prieskumu trhu
riaditeľ kreatívny (Creative director)
scenárista (Scriptwriter)
špecialista – administrátor sociálnych médií (Social media lead adminstrator)
špecialista marketingových analýz
špecialista na online marketing (Online marketing specialist)
špecialista na podujatia (Event specialist)
špecialista pre sociálne médiá
tvorca obsahov (Content producer)