Sledujte nás:

Lingvodidaktika


Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy

 

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  ústneho pohovoru, ktorý sa skladá z dvoch častí:
  a) z diskusie k predloženému projektu, v ktorej výberová komisia skúma schopnosť uchádzača erudovane a vecne odpovedať na otázky týkajúce sa tematického zamerania projektu,
  b) z odpovedí uchádzača, ktorými preukáže zorientovanosť v oblasti odborovej didaktiky, teórie vyučovania cudzích jazykov a lingvistiky (podľa priložených téz)

Tézy k ústnemu pohovoru:

 1. Didaktické teórie a koncepcie vyučovania cudzích jazykov v 20. a 21. storočí (výber didaktických metód a vyučovací proces).
 2.  Zdroje všeobecnej didaktiky a inovácie v didaktike.
 3. Metódy pedagogického výskumu a ich aplikácia v odborových didaktikách, spracovanie výskumných dát.
 4.  Dokumenty vymedzujúce obsah vzdelávania: štátny vzdelávací program – ŠVP, vzdelávacie štandardy – obsahové a výkonové, ISCED 1-3, školský vzdelávací program – ŠkVP, rámcové učebné plány – RUP, tematický výchovno-vzdelávací plán.
 5.  Teoretické koncepcie osvojovania si cudzieho jazyka (behaviorismus, genera-tivizmus, komunikačná psycholingvistika, kognitívna psycholingvistika, a i.). Výskum činiteľov osvojovania si cudzieho jazyka.
 6.  Jazyková kompetencia a performancia. Vývin názorov na jazyk, reč a jazykovú kompetenciu. Súčasné chápanie komunikatívnej kompetencie.
 7.  Skúmanie jazyka ako súčasti spoločnosti a kultúry. Kultúra a jazyk, teória rečových aktov, interkultúrna komunikácia. Interkultúrne aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov.
 8.  Moderné prístupy k výučbe cudzojazyčných kompetencií a zručností (slovná zásoba a gramatika, čítanie a počúvanie s porozumením, monologický a interaktívny ústny prejav, tvorivé písanie).
 9.  Aktuálne trendy v oblasti písania učebníc a produkcie učebných materiálov a pomôcok. Kritériá výberu učebníc a práce s učebnicou.
 10. Uplatnenie moderných technológií vo vyučovaní.
 11.  Hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu. Cudzojazyčné kompetencie a zručnosti žiaka, spôsoby ich merania a hodnotenia.
 12.  Najvýznamnejšie metódy lingvistického bádania (historický prehľad).
 13.  Jazyk a reč. Funkcie jazyka. Jazykový znak, jazykový systém a štruktúra jazyka.
 14.  Teoretická a aplikovaná lingvistika. Jazykové roviny – zvuková, lexikálna a významová, morfo-syntaktická a štylistická rovina.
 15.  Prehľad aktuálnych lingvistických a didaktických tém prezentovaných v domácich a zahraničných časopisoch; najvýznamnejšie knižné publikácie z oblasti aplikovanej lingvistiky.

Odporúčaná literatúra:

ALBERT, R., MARX, N. (2010) Empirische Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Tübingen: Narr Verlag.
BERTOCCHINI, P. – CONSTANZO, E. (2008) Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. CLE International.
BRITTA, G., HERBERT, G. (2007) Erstsprache Zweitsprache Fremdsprache. Eine Einführung. Pädagogik. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
BROWN, H., D. (2000) Teaching by Principles. Longman.
CELCE-MURCIA, M. (ed.) (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. Third edition. Heinle, Cengage Learning.
Cadre européen commun pour référence des langues (CECR),
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
CONSTANZO, E. – PUREN, Ch. – BERTOCCHINI, P. (2001) Se former en didactique des langues. Ellipses.
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
CUQ, J.-P. – GRUCA, I. (2008) Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. PUG FLE.
CUQ, J.-P. (2004) Une introduction à la didactique de la grammaire en FLE, Didier/Hatier
CUQ, J.-P. (2003) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. CLE International.
DOLNÍK, J. (2010) Jazyk, človek, kultúra. Bratislava, Kaligram
DӦRNYEI, Z. (2005) The Psychology of the Language Learner. London, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers 2005.
DÖRNEY, Z., SKEHAN, P. (2003) Individual differences in second language learning. In: C. Doughty & M. Long (Eds), Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell.
EDMONDSON, W.J., HOUSE J. (2011) Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen: A. Francke Verlag.
FENYVESIOVÁ, L. (2006) Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. Nitra: PF UKF.
FENYVESIOVÁ, L. (2013) Teória vyučovania – vybrané kapitoly. Nitra: PF UKF.
FIEBACH, CH., HERMANN, CH. (2007) Gehirn und Sprache. 2. vyd. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
FISHER, R. (2011) Učíme deti myslieť a učiť sa. 3. vyd. Praha: Portál.

FRIEDRICH, P. (2019)  Applied Linguistics in the Real World. Routledge

COOK, G. (2003) Applied Linguistics. OUP.

The Concise Encyclopedia of Applied Linguistics. (2019) Chapelle, C.A. (ed.). Wiley, Blackwell.

COUPER-KUHLEN, E. & SELTING, M. (2017) Interactional Linguistics. CUP.

LEI, L. & LIU, D. (2019) Research Trends in Applied Linguistics from 2005 to 2016: A Bibliometric Analysis and Its Implications. Applied Linguistics, Volume 40, Issue 3, Pages 540–561, https://doi.org/10.1093/applin/amy003

CHONG, S.W. & PLONSKY, L. (2023) A typology of secondary research in Applied Linguistics. Applied Linguistics Review. https://doi.org/10.1515/applirev-2022-0189

GADUŠOVÁ, Z. (2004) Teória a prax osvojovania cudzích jazykov. Nitra: FF UKF.
GAVORA, Peter a kol. (2010) Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : UK, Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/.
HARMER, J. (2001) The Practice of English Language Teaching. Third edition. Longman.
HENDL, J. (2005) Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. (ISBN 80-7367-040-2)
HENDRICH, J. (1988) Didaktika cizích jazyků. SPN Praha.
HURD, S. and MURPHY, L. (Eds.) (2006) Success with Languages. Routledge.
CHARAUDEAU, P. (1992) Grammaire du sens et de l’expression. Paris Hachette éducation.
JANÍKOVÁ, V. a kol. (2011) Výuka cizích jazyků, Pedagogika
KOEPPEL, R. (2013) Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag.
MIKO, F.(1994) Význam, jazyk, semióza. Nitra: UKF. (Aj jeho ďalšie práce)

PETLÁK, E. a kol. (2005) Kapitoly zo súčasnej didaktiky. Bratislava, Iris.
RICKHEIT, G. et all. (2007) Psycholinguistick. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
ROCHE, J. (2013) Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik. Tübingen: A. Francke Verlag.
SCHWARZ-FRIESEL, M. (2007) Sprache und Emotion. Tübingen: Narr Verlag.
SKALKOVÁ, J. (2007) Obecní didaktika. Praha: Grada, II. vydanie.
SILVERMAN, D. (2005) Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar. Štátny vzdelávací program. Dostupné na: www.statpedu.sk
TUREK, I. (2005) Inovácie v didaktike. Bratislava: MC.
UR, P. (2012) A Course in English Language Teaching. CUP.

Monografie a štúdie zo všeobecnej jazykovedy (A. Erhart, J. Horecký, N. Chomsky, R. Jakobson, J. Lyons, A. Martinet, J. Mistrík, G. Mounin, F. Saussure,…)

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1.  Odborná úroveň, správnosť terminologického aparátu, reálnosť dosiahnutia vytýčených cieľov v projekte dizertačnej práce a vecnosť prezentácie, 10 bodov
 2.  Schopnosť a pohotovosť uchádzača reagovať na otázky výberovej komisie k tematickému zameraniu projektu a relevantnosť odborných zdrojov uvedených k problematike, ktorá bude predmetom výskumu počas jeho štúdia, 5 bodov
 3.  Celková orientácia uchádzača v odbore a informačná hutnosť a erudovanosť jeho odpovedí, 10 bodov
 4.  Pripravenosť uchádzača – osobnostné a vedomostné predpoklady na vedeckú prácu a výskum a jeho nadštandardné aktivity (publikačná činnosť, autorstvo didaktických materiálov a pomôcok, vystúpenia na odborných fórach, účasť na ŠVOUČ), 5 bodov

Spolu: 30 bodov

Poznámka: Uchádzači, ktorí nedosiahnu minimálne 65% (19 bodov) z celkového počtu bodov, nebudú komisiou navrhnutí na prijatie a ich účasť na pohovore sa bude pokladať za neúspešnú.

Partneri

Spolupracujeme

img