Sledujte nás:

Lingvodidaktika


Študijný odbor: 1.1.10 odborová didaktika

Prijímacie skúšky pozostávajú:

 1.  z prezentácie projektu dizertačnej práce,
 2.  ústneho pohovoru, ktorý sa skladá z dvoch častí:
  a) z diskusie k predloženému projektu, v ktorej výberová komisia skúma schopnosť uchádzača erudovane a vecne odpovedať na otázky týkajúce sa tematického zamerania projektu,
  b) z odpovedí uchádzača, ktorými preukáže zorientovanosť v oblasti odborovej didaktiky, teórie vyučovania cudzích jazykov a lingvistiky (podľa priložených téz)

Tézy k ústnemu pohovoru:

 1. Didaktika 20. a 21. storočia a trendy vo výskume – didaktické teórie a koncepcie vyučovania, výber didaktických metód a vyučovací proces.
 2.  Zdroje všeobecnej didaktiky a inovácie v didaktike – kurikulum, učenie, vyučovanie, obsah vzdelávania.
 3.  Kvantitatívne a kvalitatívne metódy pedagogického výskumu a ich aplikácia v odborových didaktikách, spracovanie výskumných dát.
 4.  Dokumenty vymedzujúce obsah vzdelávania: štátny vzdelávací program – ŠVP, ISCED 1-3, školský vzdelávací program – ŠkVP, rámcové učebné plány – RUP, vzdelávacie štandardy – obsahové a výkonové, pedagogicko-organizačné pokyny – POP, tematický výchovno-vzdelávací plán.
 5.  Teoretické koncepcie osvojovania si cudzieho jazyka (behaviorismus, generativizmus, komunikačná psycholingvistika, kognitívna psycholingvistika, a i.). Výskum činiteľov osvojovania si cudzieho jazyka.
 6.  Jazyková kompetencia a performancia – vývin názorov na jazyk, reč a jazykovú kompetenciu, súčasné chápanie komunikačnej kompetencie.
 7.  Skúmanie jazyka ako súčasti spoločnosti a kultúry. Kultúra a jazyk, teória rečových aktov, interkultúrna komunikácia. Interkultúrne aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov – ich úloha a postavenie.
 8.  Moderné prístupy k výučbe cudzojazyčných kompetencií a zručností (slovná zásoba a gramatika, čítanie a počúvanie s porozumením, monologický a interaktívny ústny prejav, tvorivé písanie).
 9.  Aktuálne trendy v oblasti písania učebníc a produkcie učebných materiálov a pomôcok. Kritériá výberu učebníc a práce s učebnicou. Uplatnenie moderných technológií vo vyučovaní.
 10.  Hodnotenie výsledkov vyučovacieho procesu. Cudzojazyčné kompetencie a zručnosti žiaka, spôsoby ich merania a hodnotenia.
 11.  Najvýznamnejšie metódy lingvistického bádania (historický prehľad).
 12.  Reč a jazyk, funkcie jazyka, jazykový znak, systém a štruktúra jazyka.
 13.  Jazykové roviny – zvuková a významová, morfologická a syntaktická, lexikálna rovina.
 14.  Teoretická a aplikovaná lingvistika – morfosyntax, lexikológia, štylistika, sémantika
 15.  Prehľad aktuálnych lingvistických a didaktických tém publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch; najvýznamnejšie knižné publikácie.

Odporúčaná literatúra:

ALBERT, R., MARX, N. (2010) Empirische Arbeiten in Linguistik und Sprachlehrforschung. Tübingen: Narr Verlag.
BERTOCCHINI, P. – CONSTANZO, E. (2008) Manuel de formation pratique pour le professeur de FLE. CLE International.
BRITTA, G., HERBERT, G. (2007) Erstsprache Zweitsprache Fremdsprache. Eine Einführung. Pädagogik. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
BROWN, H., D. (2000) Teaching by Principles. Longman.
CELCE-MURCIA, M. (ed.) (2001) Teaching English as a Second or Foreign Language. Third edition. Heinle, Cengage Learning.
Cadre européen commun pour référence des langues (CECR),
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
CONSTANZO, E. – PUREN, Ch. – BERTOCCHINI, P. (2001) Se former en didactique des langues. Ellipses.
Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
(CEFR) Available at: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
CUQ, J.-P. – GRUCA, I. (2008) Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. PUG FLE.
CUQ, J.-P. (2004) Une introduction à la didactique de la grammaire en FLE, Didier/Hatier
CUQ, J.-P. (2003) Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. CLE
International.
DOLNÍK, J. (2010) Jazyk, človek, kultúra. Bratislava, Kaligram
DӦRNYEI, Z. (2005) The Psychology of the Language Learner. London, Lawrence Erlbaum
Associates, Publishers 2005.
DÖRNEY, Z., SKEHAN, P. (2003) Individual differences in second language learning. In: C.
Doughty & M. Long (Eds), Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell.
EDMONDSON, W.J., HOUSE J. (2011) Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen: A. Francke Verlag.
FENYVESIOVÁ, L. (2006) Vyučovacie metódy a interakčný štýl učiteľa. Nitra: PF UKF.
FENYVESIOVÁ, L. (2013) Teória vyučovania – vybrané kapitoly. Nitra: PF UKF.
FIEBACH, CH., HERMANN, CH. (2007) Gehirn und Sprache. 2. vyd. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.
FISHER, R. (2011) Učíme deti myslieť a učiť sa. 3. vyd. Praha: Portál.
GADUŠOVÁ, Z. (2004) Teória a prax osvojovania cudzích jazykov. Nitra: FF UKF.
GAVORA, Peter a kol. (2010) Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava : UK, Dostupné na: http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/.
HARMER, J. (2001) The Practice of English Language Teaching. Third edition. Longman.
HENDL, J. (2005) Kvalitativní výzkum. Praha: Portál. (ISBN 80-7367-040-2)
HENDRICH, J. (1988) Didaktika cizích jazyků. SPN Praha.
HURD, S. and MURPHY, L. (Eds.) (2006) Success with Languages. Routledge.
CHARAUDEAU, P. (1992) Grammaire du sens et de l’expression. Paris Hachette éducation.
JANÍKOVÁ, V. a kol. (2011) Výuka cizích jazyků, Pedagogika
KOEPPEL, R. (2013) Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag.
MIKO, F.(1994) Význam, jazyk, semióza. Nitra: UKF. (Aj jeho ďalšie práce)

Monografie a štúdie zo všeobecnej jazykovedy (A. Erhart, J. Horecký, N. Chomsky, R. Jakobson, J. Lyons, A. Martinet, J. Mistrík, G. Mounin, F. Saussure,…)
PETLÁK, E. a kol. (2005) Kapitoly zo súčasnej didaktiky. Bratislava, Iris.
RICKHEIT, G. et all. (2007) Psycholinguistick. Tübingen: Stauffenburg Verlag.
ROCHE, J. (2013) Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik. Tübingen: A. Francke Verlag.
SCHWARZ-FRIESEL, M. (2007) Sprache und Emotion. Tübingen: Narr Verlag.
SKALKOVÁ, J. (2007) Obecní didaktika. Praha: Grada, II. vydanie.
SILVERMAN, D. (2005) Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar. Štátny vzdelávací program. Dostupné na: www.statpedu.sk
TUREK, I. (2005) Inovácie v didaktike. Bratislava: MC.
UR, P. (2012) A Course in English Language Teaching. CUP.

Hodnotenie prijímacieho pohovoru:

Kritériá, Maximálny počet bodov:

 1.  Odborná úroveň, správnosť terminologického aparátu, reálnosť dosiahnutia vytýčených cieľov v projekte dizertačnej práce a vecnosť prezentácie, 10 bodov
 2.  Schopnosť a pohotovosť uchádzača reagovať na otázky výberovej komisie k tematickému zameraniu projektu a relevantnosť odborných zdrojov uvedených k problematike, ktorá bude predmetom výskumu počas jeho štúdia, 5 bodov
 3.  Celková orientácia uchádzača v odbore a informačná hutnosť a erudovanosť jeho odpovedí, 10 bodov
 4.  Pripravenosť uchádzača – osobnostné a vedomostné predpoklady na vedeckú prácu a výskum a jeho nadštandardné aktivity (publikačná činnosť, autorstvo didaktických materiálov a pomôcok, vystúpenia na odborných fórach, účasť na ŠVOUČ), 5 bodov

Spolu: 30 bodov

Poznámka: Uchádzači, ktorí nedosiahnu minimálne 65% z celkového počtu bodov, nebudú
komisiou navrhnutí na prijatie a ich účasť na pohovore sa bude pokladať za neúspešnú.