Sledujte nás:

História


Charakteristika študijného programu

Absolvent/ka študijného programu história má všeobecné vedomosti na úrovni jednotlivých dejinných období, pozná príčiny a dôsledky významných historických udalostí a ma tiež základné teoreticko-metodologické vedomosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Pozná pomocné vedy historické a vie, čo je ich predmetom skúmania. Rovnako pozná vedecké odbory spadajúce pod historické vedy a ich základné vedecké parametre. Ovláda základnú literatúru určenú pre študijný odbor, vie si ju vyhľadať a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Pozná druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokáže s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce. Ovláda jazyk prameňov – latinčinu. Absolventi študijného programu dokážu nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, čo sa prejavuje najmä v schopnosti vedeckej argumentácie pri spracovávaní zadaného problému / témy. Absolventi prvého stupňa štúdia sú schopní ďalej samostatne získavať nové informácie z odboru.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu história sa môžu uplatniť v kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá (konkrétne: lektor/ka, dokumentátor/ka, správca/kyňa depozitára). Absolventi sa môžu uplatniť v redakciách časopisov s historickým zameraním na pozícii redaktor/ka.

Partneri

Spolupracujeme

img