Sledujte nás:

História


Charakteristika študijného programu

Absolvent/ka študijného programu história v magisterskom stupni disponuje hlbšími poznatkami z odboru smerujúcimi k väčšej špecializácii na niektoré z období ľudských dejín alebo oblasti historického bádania. Absolvent/ka vie tvorivo použiť nadobudnuté rozširujúce vedomosti z odboru pri riešení zadaných úloh, rozanalyzovať problém a syntetizovať nové riešenia, ktoré prispejú k obohateniu historického poznania. Študijný program druhého stupňa je koncipovaný tak, aby jeho absolvent vedel komunikovať širokospektrálnu problematiku z histórie s odborníkmi, ako aj laickou verejnosťou a prezentovať výsledky vlastného výskumu. Absolvent/ka študijného programu história dokáže samostatne vedecky bádať, pracovať s pramenným materiálom cudzojazyčnej proveniencie, časopisecky a knižne publikovať odborné a vedecké texty. Dokáže si pripraviť a prezentovať referáty, koreferáty alebo diskusné príspevky na vedeckých podujatiach, zapojiť sa do rozpravy na vybranú tému z histórie. Vie samostatne vypracovať základnú osnovu projektu a pozná, ako ho napĺňať. Absolvent/ka je schopný/á popularizovať vyselektovanú tematiku z niektorej dejinnej epochy a to rôznym vekovým a vzdelanostným skupinám. Dokáže využiť v praxi digitálne technológie (najmä digitálne zdroje i digitálne nástroje) a súvisiace metodologické aspekty v humanitných vedách so zreteľom na historické skúmanie. Absolvent/ka študijného programu je schopný pracovať v tíme na zadanom výskumnom projekte, kooperovať s ostatnými jeho členmi a úspešne ho zavŕšiť. Svoje zistenia dokáže prezentovať pred vedeckou obcou spolu s návrhom na rôzne možnosti riešenia identifikovaného problému v závislosti od metodologického prístupu. Absolvent/ka študijného programu história sa vyznačuje odbornou, komunikačnou a riadiacou kompetenciou potrebnou pre výkon vyšších funkcií.

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu história nadobudnutú spôsobilosť môžu uplatniť v kultúrnych, pamäťových a fondových inštitúciách zameraných na históriu, ako sú múzeá (konkrétne správca/kyňa historickej zbierky (kustód/ka), kurátor/ka, správca/kyňa historických pamiatok (kastelán/ka), múzejný/á pedagóg/gička), archívy (konkrétna pozícia: odborný/á pracovník/čka – archivár/ka) alebo na Pamiatkových úradoch (konkrétna pozícia: pamiatkar/ka). Absolventi sa môžu uplatniť v redakciách časopisov s historickým zameraním na pozícii redaktor/ka a sú pre spoločnosť využiteľní aj v rôznych občianskych združeniach, ktoré sa venujú vybraným aspektom súvisiacim s históriou, jej popularizáciou, ochranou kultúrneho dedičstva, prípadne spoločenskou praxou.

Partneri

Spolupracujeme

img