Sledujte nás:

Predstavenie publikácie o vzdelávaní mentorov

  • 11. januára 2024

V dňoch 14. – 16. decembra 2023 sa na UKF v Nitre uskutočnilo záverečné bilaterálne stretnutie zástupcov riešiteľských tímov UKF v Nitre (SK) a Univerzity v Novom Sade (SRB) projektu APVV SK-SRB-21-0025 Vademecum mentora. Súčasťou pracovnej náplne stretnutia bola prezentácia spoločnej publikácie – dvojjazyčnej slovensko-srbskej učebnice Rozvíjanie zručností mentora: Развој вештина ментора, ktorá je hlavným výstupom projektu. Učebnicu do života slávnostne uviedla doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy, za prítomnosti autorského kolektívu prezentovanej publikácie.

Ako platforma pre špecifikáciu obsahového zamerania vytvorených vzdelávacích materiálov poslúžili výsledky troch výskumných dopytovaní, ktoré boli realizované počas dvoch rokov riešenia projektu (2022 – 2023) rovnako na slovenskej ako aj na srbskej strane (panelová diskusia zameraná na získanie výskumných údajov týkajúcich sa názorov národných expertov na signifikantnosť vybraných kompetencií v kontexte kompetenčného profilu mentora, dopytovanie zamerané na posúdenie miery spokojnosti začínajúcich učiteľov s podporou, ktorá im bola počas ich adaptačného obdobia poskytovaná zo strany ich mentorov, dopytovanie zamerané na komparáciu názorov slovenských a srbských mentorov na výkon ich pozície mentora). V súvislosti s disemináciou parciálnych výsledkov riešenia projektu bolo (okrem uvedenej učebnice) už publikovaných v rôznych, väčšinou databázovaných časopisoch celkovo 6 publikácií a ďalších 5 je v procese recenzných konaní.

V rámci 4 medzinárodných vedeckých konferencií bolo prezentovaných 8 konferenčných príspevkov. Na týchto výstupoch projektu sa spolupodieľali členovia národných riešiteľských tímov:
  • koordinátor projektu z UKF v Nitre – prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., a členovia riešiteľského tímu – Mgr. Katarína Chválová, PhD., Ing. Dominik Zatkalík (PF UKF), prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD., prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., doc. PaedDr. Ľubica Predanócyová, PhD., Mgr. Lenka Magová, PhD., Mgr. Štefan Mikla (FF UKF),
  • spoluriešitelia projektu z Univerzity v Novom Sade – Dr. Branka Radulović, Prof. Dr. Maja Stojanović, Dr. Stanislava Olić Ninković, Prof. Dr Ljubica Ivanović Bibić, Prof. Dr. Ljiljana Knežević, Štefan Stajić (Fakulta prírodných vied a matematiky).

 

Text a foto: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF – Katedra techniky a informačných technológií

Partneri

Spolupracujeme

img