Sledujte nás:

Predzápis na zimný semester 2024/2025

  • 8. apríla 2024

Milé študentky, milí študenti,

od 8. 4. do 30. 4. 2024 prebieha predzápis predmetov v AIS na zimný semester 2024/2025. Nezabudnite si zapísať do zápisného listu všetky predmety, ktoré plánujete absolvovať v nasledujúcom semestri (všetky povinné predmety a zvolené povinne voliteľné a výberové predmety). Podľa čl. 11 ods. 3 Študijného poriadku UKF má študent zapísaný v predzápise prednostné právo absolvovať predmet, pokiaľ nejde o študentov končiacich ročníkov.

Prečo si robiť predzápis?

– je to dôležitá informácia pre rozvrhára katedry/ústavu, aby podľa počtu zapísaných študentov mohol vypísať hodiny pre potrebný počet seminárnych skupín (aj podľa počtov prihlásených študentov sa rozhoduje, ktoré povinne voliteľné a výberové predmety sa zaradia do ponuky v nasledujúcom semestri),

– študent, ktorý si predmet zapíše v prezápise, sa bude môcť prednostne prihlásiť na rozvrh,

– ak si študent nezapíše predmet v predzápise, bude si môcť predmet pridať až dodatočne v septembri a až následne sa prihlásiť na rozvrh (už nemusí mať garantované miesto na predmete).

Nepodceňte túto možnosť a určite si predzápis urobte!

Partneri

Spolupracujeme

img