Sledujte nás:

Svetová translatológia na UKF v Nitre

  • 16. októbra 2015

V dňoch 8. a 9. októbra 2015 organizovala Katedra translatológie FF UKF v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a CETRA, Centrom pre translatológiu Katolíckej univerzity v belgickom Leuvene. Konferencia niesla názov Some Holmes and Popovič in all of us? (slk. Je v nás niečo z Holmesa

a Popoviča?). Jej cieľom bolo skúmať tradície nitrianskej a nizozemskej školy translatológie v nadväznosti na moderné trendy translatogického myslenia. V Nitre sa stretli špičky slovenskej a európskej translatológie, medzi ktorými nechýbali také zvučné mená ako Luc van Doorslaer, Ton Naaijkens, Peter Flynn, José Lambert, Zuzana Jettmarová, Edita Gromová, Mária Kusá, Ján Vilikovský a mnohí iní.

Prvé ráno konferencie T. Naaijkens a K. Bednárová prezentovali dejiny teórií a historické súvislosti pôsobenia J. S. Holmesa a A. Popoviča. V ďalších častiach konferencie sa diskutovalo o tom, ako Holmesove teórie ovplyvnili nasledujúcu generáciu teoretikov prekladu, napríklad izraelskú školu (príspevok N. Tasdelenovej), ale aj súčasnú slovenskú translatológiu (M. Valentová). Nechýbali však ani príspevky, ktoré upozornili na dobové paralelné teoretické koncepcie (L. Vajdová v príspevku o D. Ďurišinovi, Odrekhivska o V. Koptilovi či D. Tellinger o B. Hochelovi). Iní kolegovia zas zdôraznili prirodzené vyústenie záujmov translatológie na základe iných módov komunikácie (Sh. Levin o teórii transferu, Wai-ping o audiovizuálnej metakreácii). V bohatom programe mali svoje miesto aj prednášky o vlastných aspektoch prekladu, medzi ktorými vynikli najmä príspevok o antonymickom preklade N. Maskaliuniene, o preklade v EÚ v podaní E. Nikolajovej-Kupferschmidtovej či Ch. Ghezala o nadinterpretácii a podinterpretácii originálu pri preklade. Prednášky o typologických a genetických súvislostiach translatológie ako vedy zahŕňali príspevok A. Kappanyosa o preložiteľnosti teórie prekladu, E. Sütise o úlohách semiotike v translatológii a E. Metza o pseudopreklade a pastiši v ich mieste v systéme metatextov. Podnetné boli aj príspevky o pohybe myšlienok v uvažovaní o preklade, a to napríklad výstup Z. Jettmarovej o prepojení prekladu a geopolitiky a M. Djovčoša o „mentálnej železnej opone“ v súčasnej translatológii. Súčasťou programu bola aj panelová diskusia o izraelskej translatológii.
Konferenciu uzavrel José Lambert, jeden z otcov translatológie, ktorý v prednáške dialogicky nadväzujúcej na takmer každý príspevok zhrnul históriu translatológie a zároveň vyslovil nádej, že bádanie (nielen) prítomných odborníkov bude aj naďalej prinášať ovocie.
Konferencia sa realizovala v rámci projektu VEGA 2/0200/15 – Preklad ako súčasť kultúrneho priestoru 2.

Mgr. Martin Kažimír – Mgr. Igor Tyšš
Katedra translatológie FF UKF v Nitre
foto: Mediálne centrum FF UKF

Partneri

Spolupracujeme

img