Sledujte nás:

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii


Charakteristika študijného programu

Predmety študijného plánu korešpondujú s opisom študijného odboru Filológia. Sú zamerané na rozvíjanie znalostí z oblasti lingvistiky vo vybraných funkčných a interdisciplinárnych súvislostiach a presahoch; na rozvíjanie prekladateľských a tlmočníckych kompetencií; na rozvíjanie kulturologických znalostí a kompetencií; na rozvíjanie znalostí a kompetencií v oblasti obchodu a cestovného ruchu; na rozvíjanie znalostí o vybraných jazykových, geopolitických a etnokultúrnych areáloch; na rozvíjanie komunikačno-pragmatických kompetencií a zručností spojených s ústnou a písomnou komunikáciou v ruskom a ukrajinskom jazyku a na možnosti profesionálnej sebarealizácie a osobnostného rastu. Súčasťou štúdia je aj odborná prax.

Uplatnenie absolventov

Absolvent/ka študijného programu má teoretické a praktické znalosti ruského jazyka, kultúry a obchodnej komunikácie. Je pripravený/á ako špecialista/špecialistka pre ruský jazykový, podnikateľský a kultúrny areál. Ovláda postupy, zručnosti a návyky odborného prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia z ruského a do ruského jazyka. Absolvent/ka magisterského stupňa štúdia sa môže uplatniť v univerzitných a vedeckých inštitúciách, v oblasti cestovného ruchu, gastronómie a hotelierstva, v hospodárskej sfére, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, v štátnej správe, samospráve, v oblasti administratívy.

Partneri

Spolupracujeme

img