Sledujte nás:

Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo


Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo je zameraný na všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti ochrany, prezentácie a riadenia kultúrneho dedičstva s profilujúcimi vedomosťami zo sféry starostlivosti o nehnuteľné pamiatky ako aj hnuteľné doklady minulosti. V predmetoch študijného programu je teoretická časť zastúpená viacerými kurzami z oblasti ochrany, prezentácie a manažmentu kultúrneho dedičstva, dejín pamiatkovej starostlivosti a príbuzných vedných disciplín (hlavne história, architektúra a dejiny umenia). Dôležitú súčasť tvoria kurzy z oblasti materiálnej kultúry. Praktické a doplňujúce schopnosti a zručnosti získa absolvent prostredníctvom kurzov zameraných na evidenciu a dokumentáciu hnuteľných i nehnuteľných dokladov minulosti, ich odbornú ochranu, prezentáciu a prácu s verejnosťou. Významné miesto v predmetoch študijného programu majú aj kurzy z oblasti moderných počítačových technológii, zameraných na obsluhu a spracovanie dát, ako aj prezentácie výsledkov vedeckej práce a kultúrneho dedičstva. Odborný obsah študijného programu zohľadňuje, všetky relevantné komponenty štúdia so zameraním na potreby študentov ako aj na aktuálne nároky spoločnosti 21. storočia v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo získa vedomosti zamerané na tradičnú materiálnu, duchovnú, sociálnu a umeleckú kultúru s múzejnou praxou a praktickou starostlivosťou o nehnuteľné kultúrne pamiatky.

Uplatnenie absolventov

S využitím poznatkov aktuálnej pamiatkovej legislatívy, znalostí o vývoji architektúry, ochrany a prezentácie nehnuteľných kultúrnych pamiatok, je absolvent/ka spôsobilý/á na odbornú prácu na poli inštitúcií, zameriavajúcich sa na správu a obnovu týchto pamiatok. Zvládnu prepájať výskumnú a zberateľskú prácu v teréne a jej výsledky premietnuť do prezentácie pamiatok a práce s verejnosťou. Získajú vedomosti o zákonitostiach vývoja historickej architektúry, ktoré implementujú v praktickom procese ochrany týchto pamiatok. Absolvent/ka je spôsobilý/á vykonávať prácu najmä v nasledovných profesijných oblastiach: odborný pracovník Pamiatkového úradu SR, v múzeách a galériách ako špecialista na spoločenskovedné zbierky, odborník na manažment a marketing pamäťových inštitúcií, v miestnej a regionálnej kultúre, v sociálnej a kultúrnej sfére najmä na regionálnej úrovni, vo vedeckom výskume, v štátnej a verejnej sfére na odboroch kultúry, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v regionálnych masmédiách, v záujmovej umeleckej činnosti, vo výchove a vzdelávaní o kultúrnom dedičstve Slovenska, v organizáciách cestovnom ruchu, orientovaných na kultúrne dedičstvo a v neposlednom rade v organizáciách tretieho sektoru, ktoré sa špecializujú na záchranu a prezentáciu nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Partneri

Spolupracujeme

img