Sledujte nás:

Kulturológia


Charakteristika študijného programu

Študijný program sa orientuje na zabezpečenie výchovy odborníkov v rôznych oblastiach spoločenského a kultúrneho života. Vo svojom jadre zahŕňa systematické poznatky o problematike kulturológie 20. a 21. storočia, postmoderny, semiotiky kultúry, sociálnej a kultúrnej antropológie a filozofie kultúry, o európskych a svetových trendoch, koncepciách riešiacich aktuálne problémy národnej a kultúrnej identity, globalizácie, europeizácie, multikulturalizmu, masovej kultúry, priemyslu kultúry, o dejinách umenia (najmä o dejinách slovenskej umeleckej kultúry), o práve a legislatíve v kultúre, kultúrnej politike a projektovaní kultúrnych aktivít.

Uplatnenie absolventa/absolventky

Absolvent kulturológie 2. stupňa môže pracovať na vyšších stupňoch riadenia v rozličných kultúrnych zariadeniach (štátom zriadených inštitúciách i nezávislých kultúrnych centrách, kultúrnych uzloch a osvetových pracoviskách), ako aj v samostatných podnikateľských subjektoch vo sfére kultúry. Uplatní sa ako pracovník kultúrnych zariadení v štátnej a verejnej správe, v regionálnych médiách a vydavateľskej oblasti, ale aj v inštitúciách na organizovanie kultúrneho a umeleckého života (galériách, múzeách, mestských a regionálnych oddeleniach kultúry a referent/ka kultúry, v osvetovej oblasti a pod.). Zároveň je absolvent magisterského stupňa štúdia kulturológie disponovaný aj v teoretickej sfére samostatného vedeckého bádania, riešenia najkomplexnejších teoretických aspektov kultúrneho života a širšej kulturologickej reflexie viacerých javov súdobej transformujúcej sa spoločnosti.

Partneri

Spolupracujeme

img