Sledujte nás:

História – Filozofia


Charakteristika študijného programu

Medziodborový bakalársky študijný program história – filozofia je prienikom oboch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické, teoreticko-metodologické a filozofické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia a klasických pomocných vied historických. Získa tiež vedomosti o filozofických smeroch od antiky až po 20. storočie. Ich cieľom je poukázať na základné členenie filozofie, hlavné filozofické systémy, školy, ale aj problémy a základné metodologické postupy. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odborov. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázali syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokážu s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe história – filozofia nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy, zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív).

Partneri

Spolupracujeme

img